Resultat av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2019

Över användningen av växtskyddsmedel och resterna av växtskyddsmedel i livsmedlen utövas tillsyn i form av ett samarbete myndigheterna emellan. Programmet för tillsyn över rester genomförs i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna (inhemska produkter), Tullen (produkter av icke animaliskt ursprung från EU:s inre marknad och produkter importerade från tredje länder), Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården Valvira (alkoholdrycker). Livsmedelsverket utövar också tillsyn över resterna av växtskyddsmedel i inhemska ekologiska produkter och inhemska livsmedel av animaliskt ursprung. Tillsyn över användningen av växtskyddsmedel utövar NTM-centralerna under Livsmedelsverkets ledning.

Få produkter konstaterades strida mot bestämmelserna

I tillsynen över rester av växtskyddsmedel undersöktes år 2019 sammanlagt 2029 prov. Gränsvärdet (MRL) som i lagstiftningen fastställts för växtskyddsmedlet överskreds beaktande mätosäkerheten i sammanlagt 34 prov (3,2 % av proven). Av dem var 4 stycken sådana prov som stred mot lagstiftningen om ekologisk produktion, 2 av dem var importerade livsmedel, 1 av dem en importerad alkoholprodukt och 1 ett inhemskt livsmedel.

I de 689 prov som togs av inhemska produkter påträffades rester som underskred gränsvärdet i sammanlagt 30 prov (4,3 %). Inte ett endaste prov av sedvanliga livsmedel stred mot bestämmelserna i livsmedelslagen och resthalterna underskred således gränsvärdena. I ett inhemskt prov av vegetabiliskt ursprung påträffades rester av en sådan verksam beståndsdel i ett växtskyddsmedel, som i Finland inte får användas för växtarten i fråga.  I de ekologiska icke processade proven av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung påträffades inte några förbjudna ämnen. I ett processat prov av vegetabiliskt ursprung som följde lagstiftningen om ekologisk produktion gjordes ett växtskyddsmedelsfynd som berodde på brister i åtskiljandet av ekologiska och sedvanliga råvaror under tillverkningen. Provet som stred mot lagstiftningen om ekologisk produktion överensstämde ändå med kraven i livsmedelslagstiftningen.

58 % av proven av importerade (såväl från EU-länder som från länder utanför EU) produkter innehöll rester av växtskyddsmedel. Rester förekom oftast i färsk frukt och färska bär och färska grönsaker. 32 stycken (2,4 %) av varupartierna kasserades på grund av att de innehöll rester av växtskyddsmedel i en mängd som stred mot bestämmelserna. Två partier av dem var ekologiska produkter som innehöll rester som inte är tillåtna i ekologiska produkter. Åt 32 (2,4 %) importerade livsmedelspartier gavs också en anmärkning på grund av halten växtskyddsmedelsrester. Resthalterna i dessa partier låg på MRL-nivån eller något över den, men de kunde på grund av mätosäkerheten i analyserna inte konstateras strida mot bestämmelserna.  19 stycken av partierna som stred mot bestämmelserna var livsmedel som importerats direkt till Finland från länder utanför EU och 11 partier var livsmedel på den inre marknaden av vilka en del hade sitt ursprung i ett land utanför EU. Partier som har sitt ursprung i ett tredje land och införs via EU statistikförs som import på den inre marknaden och därför koncentreras stridigheterna mot bestämmelserna i verkligheten till tredje länder i högre grad än vad dessa tal visar.

Tillsynsåtgärder

I fråga om partierna som stred mot bestämmelserna vidtog livsmedelstillsynsmyndigheterna sådana åtgärder som fastställts i lagstiftningen. Distributionen i livsmedelskedjan av alla produkter som stred mot bestämmelserna stoppades och av nästa partier togs uppföljningsprov innan produkterna släpptes ut på marknaden. Partierna som stred mot bestämmelserna bortskaffades eller returnerades under myndigheternas tillsyn till ursprungslandet. Åtgärder för att återkalla produkterna vidtogs i fråga om sådana på marknaden utkomna partier som i riskvärderingen konstaterades orsaka en fara med tanke på konsumenterna (akuta referensdosen, ARfD, överskreds). Utgående från riskvärderingen lämnades om 10 partier som stred mot bestämmelserna en anmälan till de övriga medlemsstaterna via EU:s system för snabb varning (RASFF). De behöriga myndigheterna utövade vid behov tillsyn över användningen av växtskyddsmedlet i de fall som gällde inhemska produkter.

Oiva-resultaten

Utöver tillsynsprogrammet som Livsmedelsverket koordinerar gjorde de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna sammanlagt 21 kontroller som hänför sig till rester av växtskyddsmedel inom ramen för systemet Oiva (Oiva-rad 17.12). I systemet Oiva har objekten där tillsyn över rester av växtskyddsmedel utövas valts ut riskbaserat utgående från relevansen och omfattningen. I Oiva-kontrollerna gavs år 2019 endast A-bedömningar och i hanteringen av växtskyddsmedel konstaterades således inga brister. År 2019 gjordes rätt få kontroller som gällde rester av växtskyddsmedel i relation till antalet förmodade objekt som ska kontrolleras. Om hur objekt som ska kontrolleras identifieras och om hur bedömningsskalan används kommer att ges vägledning bland annat med hjälp av ett nätverk för tillsyn över kontaminanter och rester av växtskyddsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2020