Fisk och fiskeriprodukter

Fiskeriprodukterna har definierats i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung:

[med] ”fiskeriprodukter” [avses] alla viltlevande eller uppfödda salt- eller sötvattensdjur (med undantag för levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor samt alla däggdjur, kräldjur och groddjur) inklusive alla ätliga former, delar och produkter av sådana djur.

 Fiskeriprodukter är till exempel orensad fisk, filead fisk, rökt fisk, kokta kräftor eller en fiskkonserv.

Märkningarna på förpackningar till fisk

EU-författningen (Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) nr 1379/2013) förutsätter märkningar om

 • artens handelsbeteckning och dess vetenskapliga namn
 • produktionsmetoden
 • fångstområdet och
 • redskapskategorin (om fisken är fångad) då fiskeri- och vattenbruksprodukter säljs till slutkonsumenter eller storhushåll.
 • Om produkten är upptinad, ska detta anges med vissa undantag (nedan).

Medlemsstaterna ska fastställa en förteckning över de godtagbara handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter, som är tillåtna inom deras område. Handelsbeteckningarna som är tillåtna i Finland har fastställts med jord- och skogsbruksministeriets förordning, JSMf (1158/2018, ändringar 108/2021, 470/2020).

Märkningsskyldigheten gäller utöver fisk som saluhålls färsk eller fryst (såväl hel fisk som fiskfiléer och annat dylikt). kräftdjur och blötdjur också torkad, saltad, rökt och halstrad fisk (fiskfiléer och annat dylikt) och torkade, saltade, rökta och halstrade kräftdjur och blötdjur. Märkningsskyldigheten gäller på motsvarande sätt också övriga havslevande ryggradslösa djur än kräftdjur och blötdjur. Den gäller likaså mjöl, pulver och pellets som tillverkats av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa djur. Havstång och andra alger omfattas också av märkningsskyldigheten.

Märkningsskyldigheten gäller däremot inte fiskprodukter eller fiskingredienser som sådana innehåller eller maträtter som tillretts av fisk, såsom fisksoppa eller fisksallad. Fiskens ursprungsland ska ändå märkas ut, OM livsmedlets (såsom abborrsoppans) ursprungsland (eller härkomstplats) anges i form av ord, bilder eller på något annat liknande sätt och OM det (den) är ett (en) annat (annan) är den primära ingrediensens (abborrens) ursprungsland (eller härkomstplats). Angivandet av ursprungslandet för den primära ingrediensen i ett livsmedel regleras av kommissionens genomförandeförordning EU nr 2018/775. EU har publicerat vägledning om hur förordningen ska tillämpas. Mer om detta på Livsmedelsverkets webbplats: Ursprungslandet för den primära ingrediensen i ett livsmedel.

Produktionsmetoden

ska märkas ut med något av följande alternativ

 • fångad (fisk fångad i havet)
 • fångad i sötvatten
 • odlad:

Fångstområdet

 • För fisk fångad i havet räcker det vanligen med fiskeregionens namn. Om fisken är fångad i Nordöstra Atlanten (FAO 27), Medelhavet eller Svarta havet (FAO 37), ska namnet på delområdet, såsom Västra Medelhavet (37.1) eller sektionen såsom Sardinien (område 37.1.3) anges. Namnet ska också anges i en för konsumenterna begriplig form eller i form av en karta eller ett piktogram som anger området. Med detta ersätts fiskeregionens namn. Du kan ta del av FAO:s förteckning över fiskeregioner (ett 2-siffrigt tal), delområden och sektioner (ICES) på FAO:s webbplats: The CWP Handbook of Fishery Statistics  (på engelska)
 • EU:s havsområden: Seafood markets (på engelska)
 • För fiskar som fångats i sötvatten ska anges ursprungslandet och vattenområdets (älvens eller sjöns eller annat dylikts) namn.
 • För odlade fiskeriprodukter anges det odlingsland, där produktens slutodling skett.

Redskapskategorin (fiskeriprodukter)

Redskapskategorin som använts vid fiske ska anges. Redskapskategorierna har beskrivits i bilaga III till EPRf (1379/2013) och de är:

 • notar
 • trålar
 • nät/garn
 • ringnotar och sänkhåvar
 • krokar och linor
 • skrapor
 • tinor och fällor.

Är produkten upptinad

Om en fiskeri- eller vattenbruksprodukt har frysts innan den säljs och saluhålls upptinad, ska detta anges, till exempel med omnämnandet ”Upptinad. Frys ej om efter upptining”. Kravet tillämpas inte på följande:

 1. ingredienser som förekommer i slutprodukten
 2. livsmedel för vilka frysning är ett nödvändigt tekniskt steg i produktionsprocessen
 3. fiskeri- och vattenbruksprodukter som varit frysta av folkhälsoskäl, i enlighet med avsnitt VIII i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004
 4. fiskeri- och vattenbruksprodukter som tinats upp före rökning, saltning, kokning, inläggning, torkning eller en kombination av dessa processer.

Fångst- eller upptagningsdatumet

Det är frivilligt att för konsumenten ange fångst- eller upptagningsdatumet för färsk fisk.

Tilläggsmärkningar på fiskar av familjen Gempylidae (Kommissionens förordning (EG) nr 1020/2008 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EPRf nr 853/2004)

Den enda fiskarten som för till familjen Gempylidae i den finska förteckningen över handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter är Lepidocybium flavobrunneum som på svenska kallas escolar. Escolar får saluhållas endast förpackad. Förpackningarna förutsätts vara försedda med följande tilläggsmärkning: ”Eftersom escolar innehåller rikliga mängder osmältbart fett vars intag kan medföra tarmsymptom (bl.a. fettdiarré), skall den tillagas så, att största delen av fettet försvinner ur fisken (t.ex. genom grillning). Fett från fisken får inte användas för tillredning av sås.”

Övriga märkningar på förpackningarna

Förpackningar till fiskeriprodukter förutsätts också vara försedda med den allmänna obligatoriska information som avses i artikel 9 i förordningen om livsmedelsinformation (EPRf (EU) nr 1169/2011). Näringsdeklarationen är inte obligatorisk information om obearbetade fiskeriprodukter. Förpackade, frysta och obearbetade fiskeriprodukter ska förses med nedfrysningsdatumet (artikel 26, bilaga II punkt 6). För djupfrysta livsmedels del ska också beaktas övrig obligatorisk information (JSMf 818/2012).

Den nationella förordningen (JSMf 834/2014) reglerar bland annat på vilket språk märkningarna ska göras och märkningen av partiet.

Att livsmedlet är kraftigt saltat ska vid behov anges på förpackningarna till fiskeriprodukter (torkade, saltade, rökta, halstrade) (JSMf 1010/2014).

Förpackade produkter som lämnar en anläggning ska vara försedda med en identifieringsmärkning (EPRf (EG) nr 853/2004).

Märkningar på oförpackade fiskeriprodukter

Den obligatoriska informationen (artens handelsbeteckning eller vetenskapliga namn, produktionsmetoden, fångstområdet, redskapskategorin och vid behov en märkning om upptining) kan för oförpackade fiskeri- och vattenbruksprodukters del ges med hjälp av medel för kommersiell kommunikation, såsom reklamtavlor eller affischer.

På kommissionens (DG Sante) sidor har publicerats en fickguide om informationen som krävs om fiskeriprodukter:

En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och vattenbruk - Publications Office of the EU (europa.eu) (på svenska och andra EU-språk)

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2022