Frysbehandling

Parasiter i fisk

I fiskeriprodukter får inte förekomma parasiter som fördärvar den sensoriska eller livsmedelshygieniska kvaliteten. I fiskar fångade inom Finlands område har konstaterats endast några få parasitarter som är skadliga med tanke på människans hälsa. Larver av breda bandmasken dvs. binnikemasken (Diphyllobothrium latum) kan förekomma i sötvattens- och bräckvattenfisk, såsom abborre, gädda, lake och gärs. Även andra Diphyllobothrium-arter påträffas i Finland, men det att deras larvstadier angriper fiskarna främst på ytan till inre delen av Finskaviken har konstaterats larver av leverflundror av släktena Pseudamphistomum och Metorchis.  Larver av spolmaskar av släktet Anisakis som hör till rundmaskarna förekommer i havsfisk, såsom sill, makrill och vildlax i Atlanten. Pseudoterranova decipiens dvs. torskmasken, som sälen är huvudvärd för, förekommer i torsk i Östersjön.

 

Frysbehandling på grund av risken för parasiter

På grund av risken för parasiter skall fiskeriprodukter som behandlas på så sätt att livsdugliga parasiter inte förintas (såsom gravad fisk, kallrökt fisk, saltad rom, fisk som används för sushi, marinerad fisk) genomgå frysbehandling. Frysningskravet gäller fiskeriprodukter som äts som sådana eller produkter som används för tillverkning av sådana. Sådana produkter, som upphettas till en innertemperatur på minst 60 °C i minst en minuts tid, behöver inte genomgå någon frysbehandling.

Fiskeriprodukter skall frysas ned till

  • -20 °C eller lägre temperatur än så i minst 24 timmars tid

eller

  • -35 °C eller lägre temperatur än så i minst 15 timmars tid

Om en fiskeriprodukt förvaras nedfryst (-18 °C) i tillräckligt lång tid, i minst 96 timmar, krävs ingen separat frysbehandling.

På grund av risken för leverflundror rekommenderar Livsmedelsverket att mörtfiskar och deras rom fryses i minst 7 dygn.

Frysbehandlingen skall utföras på antingen råvaran eller den färdiga produkten. I uppgifterna som företagaren som gjort frysbehandlingen sänder till mottagaren ska ingå information om frysbehandlingen.

 

Fiskarter som är befriade från frysningskravet

Frysningskravet gäller alla fiskarter utom följande:

  • strömming och vassbuk
  • lax och regnbågsforell odlad i Atlanten
  • regnbågsforell och stör odlad i Finland

 

Även andra fiskarter som odlas i Finland än regnbåge och stör kan befrias från frysningskravet, om företagaren har en utredning från fiskodlaren över bland annat följande:

  • fiskarna har odlats av embryon i en fiskodlingsanläggning och
  • fiskarna har utfodrats enbart med industriellt framställt foder.

Någon skriftlig utredning krävs inte för varje enskilt parti, utan en utredning av engångsnatur över att fiskodlaren alltid följer ovan nämnda odlingskriterier räcker. Odlad fisk som hålls i början av uppväxten i naturdammar kan inte befrias från frysningskravet.

 

Sådana av strömming eller vassbuk tillverkade produkter (såsom strömmingshalvkonserver), som inte genomgått någon sådan frysbehandling, som lagstiftningen förutsätter, får levereras endast till marknaden i Finland. I de uppgifter som sänds till mottagaren ska ingå information om leveransbegränsningen, till exempel formen ”Får levereras till försäljning enbart i Finland”.

Vid leverans av fiskeriprodukter som tillverkats av andra fiskarter och befriats från frysningskravet till länder utanför Finland, ska det i uppgifterna som sänds till mottagaren ingå information om befrielsen från frysningskravet. Detta gäller såväl råvaror som produkter som äts som sådana.

 

Okulär granskning av fisk med tanke på parasiter

Företagaren skall under rensning och fileing okulärt besikta fiskeriprodukterna med tanke på parasiter. Kravet gäller såväl odlad som fångad fisk. Sådan fisk, som innehåller parasiter i de delar som är avsedda att användas som livsmedel, kan inte användas som livsmedel. Om parasiter konstateras i sådana delar av fisken, som inte är avsedda att ätas, kan delarna tas bort och fisken användas som livsmedel. Vissa fiskarter har alltså befriats från frysningskravet, eftersom det i dem sällan förekommer parasiter som är skadliga med tanke på människans hälsa. Det kan ändå finnas andra parasiter i dem, därför ska också de här fiskarterna granskas okulärt.  

 

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2020