Förpackat vatten

Med förpackat vatten avses naturligt mineralvatten, källvatten eller hushållsvatten som är avsett att överlåtas till konsumenter eller storhushåll förpackat i flaska eller behållare. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackat vatten 166/2010 reglerar egenskaperna hos förpackat vatten och behandlingen och märkningen av förpackat vatten och med den verkställs direktiven 2009/54/EG och 2003/40/EG.

Lokalerna som företagare som förpackar vatten använder för förpackning och lagring är med stöd av livsmedelslagen anmälningspliktiga livsmedelslokaler och över verksamheten utövas tillsyn på basen av livsmedelslagen.

Förpackat hushållsvatten och källvatten regleras också av hälsoskyddslagen 763/1994 och kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015. Hälsoskyddslagstiftningen tillämpas inte på naturligt mineralvatten.

Utsläppande av naturligt mineralvatten på marknaden förutsätter att behörig myndighet i medlemsstaten i fråga erkänner vattnet som utvunnits ur marken i denna medlemsstat som naturligt mineralvatten. I Finland är denna myndighet Livsmedelsverket.

Anvisning om tillsynen över förpackat vatten

Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning (Livsmedelsverkets anvisning nr 17057/1) om tillsynen över förpackat vatten.  Anvisningen om tillsynen över förpackat vatten gäller hushållsvatten, källvatten och naturligt mineralvatten. Förpackning av vatten är verksamhet som en anmäld livsmedelslokal och krav på sådan verksamhet ställs i flera olika författningar. I anvisningen går man igenom kraven som ställs i olika författningar och rekommendationerna som gäller kvaliteten på vatten som ska förpackas och vatten som har förpackats och man drar också upp riktlinjer för hur företagarna som förpackar vatten kan iaktta livsmedelslagen i sin verksamhet och tillsyn.