Färska frukt och grönsaker

Handelsnormer för frukt och grönsaker

Saluföringen av färska frukter och grönsaker regleras av förordningar givna av Europeiska Unionens råd och kommission. Handelsnormerna för färska produkter i frukt- och grönsakssektorn är en del av EU:s samlade marknadsordning för jordbruksprodukter och den gemensamma jordbrukspolitiken.

Gemensamma och gemensamt överenskomna regler för egenskaperna i en viss kvalitetsklass för varje produkt krävs för att underlätta den globala handeln med frukt och grönsaker. Avsikten med reglerna är att saluföra färska frukter och grönsaker med enhetlig och tillfredsställande kvalitet samt att erbjuda konsumenterna produkter som är genuina i fråga om både kvalitet och ursprung. Handelsnormerna ska följas i alla skeden av handeln.

Produktspecifika handelsnormer har fastställts för tio produktgrupper som i pengar mätt utgör den största delen av den interna och externa handeln inom gemenskapen. De här tio produktgrupperna är:

  • äpplen
  • citrusfrukter (inkluderar citroner, mandariner, satsumas, klementiner och apelsiner)
  • kiwifrukter
  • sallat (inkluderar frisésallat och escarolesallat; med undantag av kruksallat)
  • persikor och nektariner
  • päron
  • jordgubbar
  • paprikor
  • bordsdruvor
  • tomater

Så gott som alla andra produkter inom frukt och grönsakssektorn kan saluföras, då de uppfyller de allmänna handelsnormerna.

Övervakning av att frukt och grönsaker motsvarar kraven sker i alla skeden av handeln. Livsmedelsverket svarar för den nationella koordineringen av övervakningen, det internationella informationsutbytet, upprätthållande av behövliga kontrollregister, kontroller samt vägledning av den övervakning som Närings-, trafik- och miljöcentralerna utför.

Vad är nyttan med handelsnormerna

Från konsumentens synvinkel säkerställer normerna att konsumenten kan göra val baserade på kunskap och betala ett pris som motsvarar produkternas kvalitet. De garanterar att de saluförda produkterna är av enhetlig kvalitet och presenteras enhetligt, då det krävs korrekta märkningar, och att konsumenterna får behövlig information och inte vilseleds. Till exempel ursprungslandet ska alltid anges med landets hela namn.

Från köpmannens synvinkel främjar normerna effektiv distribution och internationell handel genom att enhetliga produkter kan saluföras globalt. Detta främjar ärlig konkurrens i hela marknadsföringskedjan. Normerna möjliggör enhetlig kvalitet, sortering och märkningar, vilket gör det möjligt att köpa produkter utan att se dem, till exempel per telefon eller internet.

Från producentens synvinkel säkerställer ett enhetligt och detaljerat kvalitets-, sorterings- och märkningssystem att produkterna får ett objektivt bemötande på marknaden. Kraven hjälper producenten att få ett skäligt pris för produkter av god kvalitet genom att produkter av dålig kvalitet eller med felaktiga märkningar hindras från att komma ut på marknaden.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2018