Aktörens skyldigheter

Handelsnormerna för frukt och grönsaker ska tillämpas i alla skeden av handeln, också vid import och export. Bestämmelserna är förpliktande för aktörerna. Produkternas innehavare svarar för att de frukt- och grönsaksprodukter han innehar motsvarar handelsnormerna. Aktörerna ansvarar för att de uppgifter som krävs förmedlas oförändrade ända fram till produkternas slutanvändare.

Aktören ska försäkra sig om att märkningarna såsom förpackningspåskrifterna, försäljningsskyltarna och följedokumenten är korrekta och stämmer. Detta innebär regelbunden kvalitetskontroll och att man försäkrar sig om att rätt kvalitetsklass för produkterna har angetts. Det innebär också exempelvis att produkter från olika ursprungsländer inte får blandas vid försäljning av produkter i lösvikt.

En aktör som förpackar, förmedlar, importerar och marknadsför produkter som lyder under handelsnormerna för frukt och grönsaker måste höra till Livsmedelsverkets register för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker.

Aktörens ansvar för att produkterna stämmer överens med kvalitetskraven

En aktör får inte sälja eller saluföra frukter eller grönsaker, om dessa inte motsvarar kraven. Aktören måste vid mottagandet av produkterna försäkra sig om att deras kvalitet och förpackningspåskrifter är i ordning och att produkterna motsvarar den kvalitetsklass som anges på förpackningen och i följedokumentet. Här är det skäl att komma ihåg författningarnas krav på att konsumenterna ska ges tillräcklig och korrekt information om färska frukters och grönsakers ursprungsland, kvalitetsklass och vid behov sort och att konsumenten inte får vilseledas.

Skyldighet att hjälpa till och informera

Aktören är skyldig att hjälpa till vid kontrollen. Aktörer i frukt- och grönsakssektorn är skyldiga att förse kontrollmyndigheterna med alla uppgifter som dessa anser vara nödvändiga för att kontrollera att kraven uppfylls. Därtill är aktören skyldig att ge inspektören alla handlingar som behövs för kontrollen såsom försäljnings-, inköps-, bokförings-, lagrings- och transportdokument.

Anmälningsskyldighet (registrering)

Den som odlar, förpackar, förmedlar, marknadsför och importerar produkter som lyder under handelsnormerna för frukt och grönsaker förutsätts höra till registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Den som på ett eller annat sätt säljer eller saluför färska frukter och grönsaker ska höra till Livsmedelsverkets register (databas). Aktören ska meddela följande uppgifter till Livsmedelsverkets databas för att de ska införas i databasen: aktörens namn, kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer eller annan beteckning som identifierar aktören, arter av frukt- och grönsaksprodukter som aktören hanterar och verksamhetens omfattning. Vid behov ska aktören också meddela ändringar i dessa uppgifter. För närvarande blir man införd i registret genom att sända en ansökan till den lokala NTM-centralen.

Odlaren behöver inte höra till registret, om han själv säljer sin produktion på torget, som direktförsäljning, i en gårdsbutik eller genom självplock. Odlaren behöver inte heller höra till registret, om hela produktionen levereras till en registrerad förpackare som förpackar produkterna.

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2019