Lagstiftning om handelsnormer för färska frukter och grönsaker

Handelsnormerna för färska frukter och grönsaker regleras speciellt av följande rättsakter:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 1308/2013 om en gemensam marknadsordning för jordbruksprodukter och upphävning av rådets förordningar (EEG) Nr 992/72, (EEG) Nr 234/79, (EG) Nr 1037/2001 och (EG) Nr 1234/2007 (artiklarna 74-76 samt i bilaga I del IX: Frukter och grönsaker)
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 543/2011 om de detaljerade bestämmelserna för tillämpning av rådets förordning (EG) Nr 1234/2007 beträffande frukt- och grönsakssektorn samt frukt- och grönsaksförädlingssektorn; (avdelning II samt bilagorna I–IV)
  • Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012; inklusive ändringen 1194/2013 (Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter)

Europeiska unionens förordningar är som sådana gällande lagstiftning i alla medlemsländer. Rättsakterna kan läsas och skrivas ut från Europeiska unionens webbplats EUR-Lex.

I en bilaga till parlamentets och rådets förordning anges de produkter inom frukt- och grönsakssektorn som handelsnormerna gäller. På Europeiska gemenskapens gemensamma marknad får frukter och grönsaker saluföras endast om de är av genuin, felfri och försäljningsduglig kvalitet och om deras ursprungsland är angivet. Dessutom ska frukt- och grönsaksprodukternas förpackares namn och adress anges.

I en bilaga till Kommissionens genomförandeförordning finns produktspecifika handelsnormer för tio produktgrupper (produkter som har produktspecifika handelsnormer) samt allmänna handelsnormer för alla andra produkter i frukt- och grönsakssektorn som handelsnormerna gäller (produkter som ska följa de allmänna handelsnormerna). I genomförandeförordningen anges bland annat kvalitets- och märkningskrav för färska frukter och grönsaker som marknadsförs inom Europeiska unionens område och som införs till gemenskapens område.

I den nationella lagen anges bland annat arbetsfördelningen mellan olika tillsynsmyndigheter samt administrativa tvångsåtgärder och straffbestämmelser.

Hur tillsynen är ordnad

I Kommissionens genomförandeförordning stadgas om de kontroller av överensstämmelse med normerna som ska göras i frukt- och grönsakssektorn, och det beskrivs också på vilket sätt tillsynen över att normerna iakttas ska skötas i medlemsländerna. Alla aktörer i branschen ska införas i ett register, i Finland registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. De aktörer som ska införas i registret är produkternas odlare, förpackare, partihandel, importörer, förmedlare och detaljhandel.

Livsmedelsverket roll

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att tillsynsuppgiften åligger Livsmedelsverket i samarbete med tullen. Livsmedelsverket är den myndighet som koordinerar tillsynen i Finland och kan som hjälp använda de regionala närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralen) inspektörer.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2018