Grönsakernas mikrobiologiska säkerhet

Också för grönsakernas del gäller samma grundläggande regel i fråga om produkternas säkerhet att man alltid skall använda goda råvaror, iaktta god hygienpraxis och god produktionssed och följa lagstiftningen.

Livsmedelsverket har instruerat storkök och andra aktörer i branschen om hur vissa mikrobiologiska risker kan minskas. Livsmedelsverkets roll på livsmedelssäkerhetens område är att med tillsyn och ledning av tillsynen, forskning och riskvärdering jämte kommunikation och internationellt samarbete säkerställa livsmedlens säkerhet och kvalitet.

Problemen särskilt norovirus och Yersinia pseudotuberculosis

Bland de matförgiftningar som uppkommit via grönsaker har matförgiftningsepidemierna orsakade av norovirus och Yersinia pseudotuberculosis på senare år blivit ett särskilt problem. Också andra mikrober såsom salmonella och toxiner alstrade av bakterien Bacillus har orsakat epidemier.

Norovirus har orsakat epidemier förmedlade av utländska djupfrysta hallon jämte bladsallat och andra grönsaker. Livsmedelsverket rekommenderar att utländska djupfrysta hallon upphettas i storkök i avsikt att minska risken för norovirus. Rekommendationen finner du under länken i spalten till höger på denna sida.

Y. pseudotuberculosis har orsakat fyra epidemier via inhemska morötter som lagrats över vintern. Bakterien är inte allmän, men den kan hamna i moroten ur marken redan i samband med skörden. Bakterien Y. pseudotuberculosis kan till skillnad från många andra bakterier föröka sig också under kyllagring (i 0-5 grader). Om antalet bakterier blir tillräckligt stort, kan bakterien orsaka sjukdomsfall. I samband med epidemier har särskilt höga bakteriehalter påträffats i morötter som förskämts under lagringen. Livsmedelsverket instruerar storkök och anläggningar som hanterar grönsaker om hygienen i samband med hantering av morötter i avsikt att minska risken för yersinia. Instruktionen finns på sidan Yersinia i morot.

Grönsakernas mikrobiologiska säkerhet

Livsmedelsverket har i olika projekt undersökt de mikrobiologiska riskerna som hänför sig till grönsakernas säkerhet. Resultaten av undersökningarna ger information om sannolikheten att risker förekommer och bidrar till att åtgärderna som säkerställer grönsakernas säkerhet blir tillräckliga. Verket deltar i flera samarbetsprojekt, i vilka man undersöker och förbättrar grönsakernas säkerhet och konsumentkvalitet och undersöker förekomsten av beaktansvärda mikrober som sprids via grönsaker.

I ett Yersinia-projekt som kördes igång år 2005 kartlades de inhemska grönsakernas mikrobiologiska säkerhet med avseende på de patogena yersiniabakterierna Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. Hösten 2005 inriktades undersökningarna på undersökning av inhemska färska grönsaker.

Våren 2006 inriktades provtagningen i Yersinia-projektet på inhemsk, lagrad morot och andra inhemska rotfrukter. Proverna togs i företag som hanterar och förpackar grönsaker och som kommunen utövar tillsyn över. Samtidigt inspekterades också hygienen vid hantering av grönsaker och hur väl egenkontrollen i företagen fungerar. Patogen, sjukdomsalstrande Y. enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis isolerades inte från ett enda prov. Grundläggande information om Livsmedelsverkets Yersinia-projekt finner du på finska under länken i spalten till höger på denna sida.

Förordningen om mikrobiologiska kriterier för livsmedel

I förordningen om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (2073/2005) ingår stadganden om de mikrobiologiska kriterierna för livsmedel och om de tillämpningsbestämmelser, som livsmedelsföretagare skall följa. I förordningen ingår livsmedelssäkerhetskriterier och processhygienkriterier. Enligt förordningen skall förekomst av salmonella och listeria i ätfärdiga grönsaker undersökas och dessa mikrober skall ingå i provtagningsplanen. Förordningen finner du under länken i spalten till höger på denna sida.

Livsmedelslagen förutsätter att företagaren har en plan för egenkontroll

I livsmedelslagen (23/2006) förutsätts att livsmedelsföretagaren utarbetar en plan för egenkontroll. En länk till livsmedelslagen finner du i spalten till höger på denna sida.

Företagens egenkontroll visar att kraven i lagstiftningen uppfyllts

Myndigheten godkänner lokalerna som företaget använder (livsmedelslokalen) och företagets plan för egenkontroll. Egenkontroll innebär att företagen själva utövar tillsyn över säkerheten hos produkterna man hanterar.

I planen för egenkontroll skall de kritiska styrpunkterna i verksamheten, hygienpraxisen och produktionsmetoderna beskrivas och också dokumenteras. Egenkontrollen visar att råvarorna, de producerade livsmedlen och produktionslokalerna uppfyller kraven i lagstiftningen.

Grönsaks- och bärindustrin har en egen branschbunden egenkontroll och anvisning om god produktionssed

Livsmedelslagstiftningen uppmuntrar näringsgrenen att utarbeta anvisningar om god produktionssed.

För att underlätta planeringen av egenkontrollen har Livsmedelsindustriförbundet, tillsynsmyndigheterna och företagen i branschen som ett gemensamt projekt utarbetat anvisningar för olika sektorer av livsmedelsindustrin.

I den branschbundna egenkontrollen och anvisningen om god produktionssed som utarbetats för grönsaks- och bärindustrin ingår krav på egenkontrollen i branschen och utvärdering och hantering av mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska faror med exempelprocesser. Anvisningen bygger på den hantering av kritiska styrpunkter i produktionsprocessen som lagstiftningen kräver eller en s.k. faroanalys (HACCP-principen). Anvisningen består av en separat allmän HACCP-anvisning och en detaljerad branschbunden anvisning som går in på exempelprodukts- eller modellprocessnivå.

Livsmedelsindustriförbundets HACCP-baserade egenkontrollanvisning för grönsaks- och bärindustrin (5/2006) finner du på finska i PDF-format under länken i spalten till höger på denna sida. Den allmänna delen av anvisningen är avsedd att användas tillsammans med ovan nämnda branschbundna anvisning. Den allmänna delen finner du likaså på finska i PDF-format under länken i spalten till höger på denna sida.

Stadganden om hygienen vid primärproduktion av grönsaker i en förordning

I förordningen om primärproduktion (134/2006) ingår stadganden om kraven på hygienen vid primärproduktion på gårdar som producerar grönsaker. Kraven gäller odlingen, bevattningsvattnet och hanteringen av grönsakerna innan de transporteras bort från gården. Förordningen finner du under länken i spalten till höger på denna sida.

Egna anvisningar om god produktionssed för primärproduktionen

Inhemska trädgårdsprodukter r.f. förnyar som bäst sitt regelverk om sunda odlingsmetoder dvs. Riktlinjerna för kvalitetsodling. I dem ingår anvisningar om god odlings- och produktionssed till odlarna.

Regelverket Sunda odlingsmetoder omfattar utöver reglerna som ingår i odlingsprocessen också anvisningar som hänför sig till produktionshygienen, spårbarheten, bokföringen, arbetarskyddet, växtskyddet och annat dylikt. En förutsättning för att odlaren skall få använda kvalitetsmärket Inhemska Trädgårdsprodukter (hjärtbladsflaggan) är att han följt regelverket.

Arktiska Aromer har gett plockningsanvisningar till kommersiella plockare av naturprodukterna svamp och bär. Dem finner du under länken i spalten till höger på denna sida.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2018