Matpotatis

Den nationella förordningen om matpotatis (690/2006) upphävdes 1.7.2012. I och med upphävandet slopades kravet på att klassificera matpotatisen i klasserna I och II. Eftersom det inte finns några grunder för en klassificering av potatisen, är det vilseledande att saluhålla potatis med ett kvalitetsklasspåstående.

Matpotatis som saluhålls till konsumenter ska vara duglig som livsmedel och uppfylla minimikraven. Innan matpotatispartier levereras till handeln ska potatisarna sorteras och potatisar som inte är handelsdugliga tas bort. Saluhållen matpotatis ska vara sortren, sund, hel och fast och den får inte ha främmande lukt eller smak. Otjänliga som matpotatis är till exempel potatisar som blivit gröna eller frostskadade. Vid iståndsättning av matpotatis inför handeln rekommenderas FN:s ekonomiska kommissions potatisstandard (länk höger).

Matpotatisens sort ska alltid anges.

Märkningarna på förpackad matpotatis

Förpackningen till matpotatis ska förses med följande märkningar

  • sorten
  • förpackningsdatumet
  • förvaringsanvisningar eller minsta hållbarhetstiden

I övrigt ska för matpotatisens del följas bestämmelserna om märkningarna på förpackningarna till livsmedel, som också förutsätter att förpackarens eller säljarens namn och adress och mängden innehåll och ursprungslandet anges, om ett utelämnande av denna information kan vilseleda konsumenten.

Märkningarna om oförpackad matpotatis

Om potatis som saluhålls oförpackad ska anges

  • sorten
  • på säljskylten för införd potatis ska finnas information om ursprungslandet

Ursprungslandet för matpotatis och tidig potatis ska anges, om ett utelämnande av denna information kan vilseleda konsumenten. Det innebär att ursprungslandet för utländsk potatis ska anges. För tydlighetens skull är det ändå bra att alltid ange ursprungslandet för såväl utländsk som inhemsk potatis.

De kommunala hälsovårdsinspektörerna svarar för den lokala tillsynen över försäljningen av matpotatis. Regionförvaltningsverket RFV leder tillsynen inom sitt område och Livsmedelsverket på riksnivå. Konsumenten kan också själv påverka potatisens kvalitet genom att ge köpmannen respons och kräva mer information om olika sorters användningsändamål.

Köparens val underlättas till exempel av butikernas frivilliga färgklassificering. Fast potatis märks med grön, mjölig med röd och allroundpotatis med gul färg.

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2018