Kosttillskottsanmälan

Eftersom kosttillskott är livsmedel på samma sätt som vanlig mat, kräver försäljning av sådana inget tillstånd. För kostillskott finns således inte något förhandskontrollsystem, där sammansättningen och säkerheten hos alla produkter som kommer till försäljning i förväg bedöms och säkerställs.

Om kosttillskott skall lämnas en anmälan innan produkten släpps ut på marknaden

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott 78/2010 en näringsidkare som tillverkar, för sin räkning låter tillverka eller importerar kosttillskott skall göra en anmälan om detta till Livsmedelsverket (tidigare Evira). Livsmedelsverket anses att den företagare i livsmedelsbranschen, som svarar för utsläppandet av ett kosttillskott på marknaden, skall lämna en anmälan om kosttillskottet samtidigt som produkten släpps ut på marknaden. En anmälan skall göras även när preparatets sammansättning i fråga om de ämnen som kännetecknar det ändras eller när preparatet försvinner från marknaden.

Till anmälan skall fogas en modell för de påskrifter som kommer att användas på förpackningen till preparatet.

Anmälan om kosttillskott lämnas via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster. I de elektroniska tjänsterna kan man lämna en anmälan om att ett kosttillskott släpps ut på marknaden och om att dess sammansättning ändras. Man loggar in i Livsmedelsverkets elektroniska tjänster med hjälp av Skatteförvaltningens Katso-koder. Efter att anmälan lyckat sänts iväg, får den som lämnat anmälan ett meddelande om att anmälan tagits emot. Anmälan går också till tillsynsmyndigheten i den kommun där företaget ligger för kännedom och tillsyn. Livsmedelsverket sänder också information om anmälningarna till andra myndigheter (Tullen, Fimea, Valvira). Om en livsmedelsföretagare av någon orsak inte kan sända anmälan via de elektroniska tjänsterna, kan anmälan om kosttillskott lämnas på en anmälningsblankett som åtföljd av bilagorna sänds till Livsmedelsverkets registratorskontor: Livsmedelsverket / Registratorskontoret, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors eller kirjaamo@ruokavirasto.fi .

Obs! Nya handläggningsavgifter från och med 1.1.2017. Handläggningsavgifterna för mottagning av anmälningar om kosttillskott och berikade livsmedel har ändrats från och med 1.1.2017. Framöver är avgifterna för handläggning av anmälningarna olika stora beroende på sättet hur anmälningen lämnats. För anmälningar som inkommit via de elektroniska tjänsterna debiteras 42 euro per anmälan och för anmälningar som inkommit per post (e-post inbegripen) debiteras 95 euro per anmälan (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer).

Livsmedelsverket bedömer inte om en produkts sammansättning eller förpackningspåskrifter följer lagen. Att anmälan tagits emot innebär inte att Livsmedelssäkerhetsverket skulle ha godkänt att kosttillskottet som anmälan gäller följer livsmedelsbestämmelserna.

Näringsidkaren själv svarar för att produkten följer kosttillskottsförordningen och andra bestämmelser som gäller livsmedel. Det förutsätter också den i livsmedelslagen stadgade skyldigheten för näringsidkare att idka egenkontroll.

För mottagning av kosttillskottsanmälningar uppbärs en avgift (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer).

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2019