Tillåtna vitaminer och mineralämnen och former av dessa i kosttillskott

Europakommissionen har publicerat förordningen (EG) nr 1170/2009 (av den 30 november 2009) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott.

Det innebär att man vid tillverkning av kosttillskott efter den 20 december 2009 får använda de vitaminer och mineralämnen som räknats upp i bilaga I till förordningen i de former som räknats upp i bilaga II till samma förordning. Källorna till vitaminer och mineralämnen, som har godkänts efteråt finns i kosttillskott direktivet 2002/46/EG bilaga II.

Kosttillskott som innehåller andra vitaminer och/eller mineralämnen eller andra källor till sådana än vad den nya förordningen tillåter, skall tas bort från marknaden. Instruktioner om återkallelsen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2018