Anmälan om att ett livsmedel för särskilda näringsändamål släpps ut på marknaden

En anmälan ska lämnas om följande livsmedel avsedda för särskilda grupper:

  1. Modersmjölksersättningar
  2. Livsmedel för speciella medicinska ändamål 
    • Från och med 22.2.2019 ska anmälan lämnas om alla nya livsmedel för speciella medicinska ändamål,
    • Från och med 22.2.2020 ska anmälan lämnas av livsmedel för speciella medicinska ändamål som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov. 

Då en ovan nämnd produkt för första gången släpps ut på den finska marknaden, ska tillverkaren eller importören lämna en anmälan om det till Livsmedelsverket. Om nya märkningar på förpackningen till produkten eller små ändringar i produktens recept, som inte har någon betydelse till nutrition, behöver inte lämnas någon ny anmälan.

Anmälan lämnas via Livsmedelsverkets elektroniska tjäsnter eller med änmälningsblankett. Till anmälan ska bifogas en modell på märkningarna på förpackningen. Senare det är möjligt att lämnä anmälan elektroniskt.

Livsmedelsverket bekräftar med en e-post eller ett brev att man tagit emot anmälan. Livsmedelsverket bedömer ändå inte om produkten till sin sammansättning eller i fråga om märkningarna på förpackningen är laglig. Enligt livsmedelslagen svarar livsmedelsföretagaren för att en produkt följer bestämmelserna. 

 

Avgifter

För mottagandet av anmälan om en modersmjölksersättning eller ett livsmedel för speciella medicinska ändamål uppbärs en sådan avgift som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer). Mera information om avgift.

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2020