Lagstiftning

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
  • Handels- och industriministeriets beslut om barnmat HIM 789/1997
  • Kommissionens direktiv 2006/125/EG om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn
  • Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll började tillämpas i juli 20.7.2016. Den upphävde jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål 121/2010.

Europeiska kommissionen bereder en delegerad förordning om särskilda krav på sammansättningen hos och informationen om barnmat. Fram till dess att den delegerade författningen blir färdig och träder i kraft tillämpas HIM:s beslut om barnmat 789/1997.

Främmande ämnen i barnmat regleras av Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2019