Frågor och svar om livsmedel för särskilda näringsändamål

Bantningspreparat

1. Krävs det tillstånd för marknadsföring av ett bantningspreparat i Finland?

– I regel krävs inget tillstånd för marknadsföring av bantningspreparat.

Om bantningspreparat som marknadsförs som måltidsersättningar eller kompletta kostersättningar behöver inte lämnas någon anmälan. Om det rör sig om ett bantningspreparat som saluhålls i form av piller, kompretter eller i någon annan motsvarande form, ska en anmälan om kosttillskott lämnas om preparatet då det släpps ut på marknaden.

 2. Vad är det förskillnad mellan en komplett kostersättning, en måltidsersättning och ett VLCD-produkt?

– Med en komplett kostersättning kan man ersätta dagens hela kost och med en måltidsersättning en eller flera måltider. CLCD-produkterna (very low calorie diet) är bantningspreparat avsedda för en mycket energisnål diet i vilka energihalten är mycket låg, 450–800 kcal/dagsportion.

3. Vilken lag reglerar bantningspreparat?

– Handels- och industriministeriets beslut  om bantningspreparat 904/1997 ställer krav på kostens sammansättning, på hur preparaten förpackas och på märkningarna på förpackningen. Beslutet bygger på Europeiska kommissionens direktiv 96/8/EG. Om sammansättningen hos s.k. VLCD-produkter finns än så länge inga detaljerade författningar.

Som källor till vitaminer, mineralämnen, aminosyror och andra näringsämnen som tillsätts i bantningspreparat får användas endast de kemiska föreningar som nämnts i Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009.

4. Vilka märkningar ska bantningspreparat förses med utöver de vanliga märkningarna på förpackningen?

– Kompletta kostersättningar ska vid behov förses med en tillredningsanvisning och med ett omnämnande om att det är viktigt att anvisningen följs, ett omnämnande om eventuella laxerande inverkningar och ett omnämnande om hur viktigt det är att det dagliga intaget av vätska är tillräckligt.

Kompletta kostersättningar ska också vara försedda med ett omnämnande om att produkten ger tillräckligt av alla essentiella näringsämnen som behövs under dagen och om att produkten inte borde användas i längre tid än tre veckor utan att en sakkunnig i hälso- och sjukvård tillfrågas. 

5. Jag var på en hemmabjudning, där ett bantningspreparat marknadsfördes. Enligt den som förevisade produkten och också enligt broschyren går man 10 kg ned i vikt under en några veckor lång kur. Är det möjligt?

– Inte hos varje människa. På det hur snabbt och hur mycket man går ned i vikt inverkar många individuella faktorer som hänför sig till intaget och förbrukningen av energi, såsom mängden energi som maten som äts och dricks innehåller, basalmetabolismen, den fysiska aktiviteten, arbetets natur och mängden vardagsmotion. Av den orsaken kan ett enskilt livsmedel avsett för bantning inte hos varje individ åstadkomma samma bantningsresultat på samma tid.

Sådan marknadsföring betraktas som vilseledande och är också numera förbjuden enligt lagen. Man kan däremot berätta att ett bantningspreparat inverkar på viktkontrollen och aptiten, att det minskar hungerkänslan eller ökar mättnadskänslan, om de villkor för ett framförande av påståendet, som uppställts i förordningen (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden uppfylls.

Sportpreparat

1. Kan man tryggt använda s.k. proteintillskott avsedda för personer som idkar sport?

– De flesta proteintillskotten består av proteiner erhållna ur mjölk eller soja och på basen av den allmänna sammansättningen borde de inte utgöra någon hälsorisk för människan.

För att sportpreparaten liksom alla andra livsmedel också är säkra svarar den som tillverkat eller importerat produkten. I sådana får användas enbart tillåtna tillsatser, främmande ämnen får inte ingå i mängder som överskrider gränsvärdena och den mikrobiologiska kvaliteten och annan kvalitet ska överensstämma med bestämmelserna.

2. Utövas det tillsyn över sportpreparat som saluhålls på gym?

– Tillsynen över kosttillskott och sportpreparat som saluhålls på gym utgör en del av den normala livsmedelstillsynen, som i Finland utövas av de kommunala hälsovårdsinspektörerna. Tullen utövar också tillsyn över importerade livsmedel.

Eviras föregångare Livsmedelsverket genomförde åren 2004-2005 ett riksomfattande projekt för tillsyn över gymmen, i vilket man undersökte märkningarna på förpackningen till över hundra preparat saluhållna på gym. En del av preparaten analyserades i avsikt att utreda sammansättningen.

Resultaten av piloten till gymprojektet (på finska)

3. Har hormonhalterna i sportpreparat som saluhålls på gym undersökts?

– Se svaret ovan. I projektet för tillsyn över gymmen som genomfördes åren 2004-2005 påträffades inga tecken på förbjudna dopningsmedel i preparaten som gymmen saluhöll.

4. Krävs tillstånd för marknadsföring av ett sportpreparat i Finland?

– I regel krävs inte något tillstånd, men om det rör sig om ett s.k. kosttillskott, ska företaget som tillverkar eller importerar preparatet lämna en anmälan om kosttillskott till Evira innan produkten släpps ut på marknaden. Sportpreparat som klassificeras som kosttillskott är till exempel piller, kapslar eller örtextrakt.

Det är också möjligt att det i sportpreparat används sådana ingredienser, som kan klassificeras som s.k. nya livsmedel. Nya livsmedel kräver ett tillstånd innan de kan släppas ut på marknaden. Det tillfaller tillverkaren, importören eller någon annan motsvarande företagare att utreda om en produkt eventuellt är ett nytt livsmedel.

5. Jag planerar att importera ett sportpreparat till Finland från USA. Någon motsvarande produkt finns ännu inte på marknaden i EU. Var kan jag låta undersöka om produkten överensstämmer med författningarna?

– Livsmedelsföretagaren, såsom importören, svarar för att produkten överensstämmer med författningarna och är säker för användaren. Importören ska ha tillräckligt med information om den produkt som han importerar.

Livsmedelslagstiftningen i USA avviker från lagstiftningen i EU och därför måste noggrant utredas om produktens sammansättning motsvarar EU-lagstiftningen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna kan bistå med allmän rådgivning i saken, men inte med någon detaljerad information om produktens sammansättning eller märkningarna på förpackningen. Om importören inte själv har tillräckligt med information för att kunna utreda saken, kan han vända sig till rådgivande företag i livsmedelsbranschen.

På Livsmedelsverkets webbplats finns också rikligt med information om bl.a. hur livsmedelslokaler godkänns, hur man förfar då man lämnar en anmälan om kosttillskott och hurdana märkningarna på förpackningen ska vara.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2019