Lagstiftning om livsmedel för särskilda näringsändamål

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
 • Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat 904/1997
 • Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål 406/2000
 • Handels- och industriministeriets beslut om barnmat 789/1997
 • Handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1216/2007
 • Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i barnmat 1215/2007
 • Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Lagstiftningen ändrades 20.7.2016

Märkningarna på förpackningen till, kraven på sammansättningen hos och marknadsföringen av livsmedel avsedda för särskilda grupper görs tydligare med hjälp av förnyad lagstiftning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU nr 609/2013) om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll (FSG-förordningen) publicerades sommaren 2013 och den började tillämpas 20.7.2016. Med stöd av den kommer man att meddela mer detaljerade författningar om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll.

Kommissionens har publicerat följande delegerade förordningar:

Kommissionens delegerade förordningar har övergångstider på flera år. Under övergångstiden följs den nuvarande lagstiftningen.

Med FSG-förordningen upphävdes direktivet (2009/39/EG) om livsmedel för särskilda näringsändamål och de särskilda direktiv som meddelats med stöd av det. Begreppet "livsmedel för särskilda näringsändamål" gick i och med lagstiftningen till historien. Det nationella anmälningsförfarandet i fråga om livsmedel för särskilda näringsändamål lindrades i och med den nya förordningen.

En del av livsmedlen som tidigare betraktades som livsmedel för särskilda näringsändamål regleras sedan 20.7.2016 av annan lagstiftning. Sådana livsmedelskategorier är till exempel:

 • sportpreparat
 • glutenfria livsmedel och livsmedel med mycket låg glutenhalt
 • laktosfria livsmedel och livsmedel med låg laktoshalt
 • måltidsersättningar avsedda för viktkontroll
 • mjölkdrycker avsedda för små barn

De ska från och med 20.7.2016 uppfylla kraven i förordningen om livsmedelsinformation (EU nr 1169/2011), förordningen om påståenden (EG nr 1924/2006) och beroende på vilket livsmedel det rör sig om förordningen om berikning (EG nr 1925/2006) eller förordningen om kosttillskott. I praktiken kan det kräva ändringar i märkningarna på förpackningen och i sammansättningen. Lagren med produkter som släppts ut på marknaden eller försetts med märkningar före 20.7.2016 får säljas slut.

Livsmedelsverket har gjort tabeller över den lagstiftning som ska tillämpas på livsmedel för särskilda näringsändamål och på livsmedel avsedda för särskilda grupper och som

I tabellerna beskrivs på finska det författningsläge som Livsmedelsverket 15.2.2019 känner till. Tabellerna uppdateras om ändringar och ändringsbehov yppar sig.

Sidan har senast uppdaterats 7.3.2019