Olivolja

I detaljhandelsledet kan saluhållas endast följande oljor

 • extra jungfruolja
 • jungfruolja
 • olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja
 • olja av olivrestprodukter

Beskrivningarna av och definitionerna på olivoljor och oljor av olivrestprodukter framgår av artikel 78 och bilaga VII del VIII till förordning ((EU) nr 1308/2013) om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

Kraven på märkningarna på förpackningarna till olivoljor framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 29/2012 om saluföringsnormer för olivolja. I förordningen ingår stadganden om särskilda krav på detaljhandeln med olivolja och olja av olivrestprodukter. Med ”detaljhandel” avses försäljning av olja till slutkonsumenten i ren form eller som en del av ett annat livsmedel. Oljan skall saluföras till slutkonsumenten färdigt förpackad i förpackningar på högst fem liter. Förpackningarna får inte vara återförslutningsbara och de skall vara märkta enligt kraven.

Uppgifter om oljekategorin

Förpackningarna till olivolja skall utöver beteckningen, men inte nödvändigtvis intill beteckningen, tydligt och outplånligt vara märkta med följande uppgifter om kategorin olja:

 • extra jungfruolja
  ”olivolja av hög kvalitet som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer”;
 • jungfruolja
  ”olivolja som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer”;
 • olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja
  ”olja enbart innehållande raffinerad olivolja och olja direkt utvunnen ur oliver”;
 • olja av olivrestprodukter
  ”olja enbart innehållande oljor framställda genom behandling av den produkt som erhålls efter extrahering av olivolja, samt oljor direkt utvunna ur oliver”;
  eller
  ”olja som uteslutande innehåller oljor framställda genom behandling av olivrestprodukter samt oljor direkt utvunna ur oliver”.

Ursprungsmärkningar

Märkningarna på förpackningen till extra jungfruolja och jungfruolja skall inbegripa en ursprungsbenämning. Märkningarna på olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja får däremot inte inbegripa någon ursprungsbenämning. Med ”ursprungsbenämning” avses här ett geografiskt namn på förpackningen eller på en etikett på denna.

Ursprungsbenämningarna skall endast utgöras av:

 • när det gäller olivoljor med ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland:
   i tillämpliga delar en hänvisning till medlemsstaten, unionen eller tredjelandet;
 • när det gäller blandningar av olivoljor med ursprung i mer än en medlemsstat eller ett tredjeland:
  i tillämpliga delar någon av följande uppgifter:
  • ”blandning av olivoljor från europeiska unionen” eller en hänvisning till unionen;
  • ”blandning av olivoljor från tredjeland” eller en hänvisning till tredjelandsursprung;
  • ”blandning av olivoljor från unionen och tredjeland” eller en hänvisning till unionen och tredjelandsursprung; eller
 • en skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning i enlighet med bestämmelserna om den berörda produktspecifikationen.

En ursprungsbenämning med namnet på en medlemsstat eller unionen skall motsvara det geografiska område där de berörda oliverna skördats och där oljan pressats ur oliverna.

Om oliverna har skördats i en medlemsstat eller ett tredjeland som inte motsvarar det land där den fabrik som extraherat oljan ur oliverna ligger, skall följande anges i ursprungsbenämningen: ”Jungfruolja (extra) framställd i (unionen eller den berörda medlemsstaten) av oliver som skördats i (unionen, den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet)”.

Övriga obligatoriska märkningar

På förpackningen eller etiketten skall finnas ett omnämnande om särskilda förvaringsförhållanden skyddad mot ljus och värme. De obligatoriska märkningarna skall sammanföras i det huvudsakliga synfältet sådana som de fastställts i förordningen om livsmedelsinformation (EU) nr 1169/2011 artikel 2 stycke 2 understycke l. All obligatorisk information skall vara synlig i sin helhet och som en enhetlig text.

 Frivilliga uppgifter

I märkningarna på förpackningen till oljor kan också lämnas andra uppgifter. De frivilliga uppgifterna skall uppfylla följande krav:

 • uppgiften ”första kallpressningen” får endast förekomma på extra jungfruolja och jungfruolja som erhålls genom en första mekanisk utpressning av olivmassan vid en temperatur lägre än 27 °C enligt ett traditionellt utvinningssystem med hydrauliska pressar;
 • uppgiften ”kallextraherad” får endast förekomma på extra jungfruolja och jungfruolja som utvunnits genom filtrering eller centrifugering av olivmassa vid en temperatur lägre än 27 °C;
 • uppgifter om organoleptiska egenskaper avseende smak och/eller doft får endast förekomma när det gäller extra jungfruolja och jungfruolja; begreppen i punkt 3.3. i bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568/91 (fruktig, eventuellt närmare klassificerad som grön eller mogen, stark och bitter, ”balanserad”, ”mild olja”) får endast förekomma i märkningen, om de baseras på resultaten av en bedömning som gjorts enligt den metod som föreskrivs i den bilagan;
 • uppgifter som syrahalt eller högsta syrahalt får endast anges tillsammans med uppgifter, tryckta med lika stora bokstäver inom samma synfält, om peroxidtal, vaxinnehåll och absorption av ultraviolett strålning fastställda enligt förordning (EEG) nr 2568/91;
 • extra jungfruoljors och jungfruoljors skördeår kan anges endast i det fall att innehållet i förpackningen till hundra procent härstammar från skörden i fråga.

Blandningar av olivolja och andra vegetabiliska oljor

Om det i märkningarna på förpackningen till en blandning av olivolja och andra vegetabiliska oljor utöver varudeklarationen med ord, bilder eller i grafisk återgivning anges att produkten innehåller olivolja, skall handelsbeteckningen för blandningen i fråga vara: ”Blandning av vegetabiliska oljor (eller namnen på de berörda vegetabiliska oljorna) och olivolja” direkt följt av den procentuella andelen olivolja i blandningen.

I märkningarna på förpackningen till blandningar av olivolja och andra vegetabiliska oljor får med ord, bilder eller i grafisk återgivning anges att produkten innehåller olivolja endast, om andelen olivolja överstiger 50 procent.

Medlemsstaterna får inom sitt territorium förbjuda produktion av blandningar av olivolja och andra vegetabiliska oljor för inhemsk konsumtion. De får ändå inte förbjuda saluföring av sådana blandningar som kommer från andra länder eller inom sitt territorium förbjuda produktion av sådana blandningar för saluföring i andra meslemsstater eller för export.

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2021