Internationella transporter

Med internationella livsmedelstransporter avses transporter över gränsen mellan två stater som kan ske i form av landsvägs- och järnvägstransporter, sjötransporter eller flygtransporter.

ATP-överenskommelsen

(Ändringen i överenskommelsen träder i kraft den 2 januari 2011. Gällande ATP-överenskommelse kan läsas på webbsidorna till FN:s ekonomiska kommission för Europa) (på engelska)

Finland anslöt sig år 1981 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP-överenskommelsen). I överenskommelsen fastställs konstruktionsmässiga krav på transportutrustningen och ATP-överenskommelsens tillämpningsområde. ATP-överenskommelsen gäller landsvägs- och järnvägstransporter och sjötransporter som understiger 150 km i transportmedel för landtransport. ATP-överenskommelsen tillämpas i de länder som anslutit sig till fördraget.

ATP-överenskommelsen är ett tilläggskrav för internationell transportverksamhet med lättfördärvliga livsmedel. Transportmedlen skall utöver ATP-klassificeringen vara godkända av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten och i fråga om transportmedlen skall också följas en av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten godkänd plan för egenkontroll.

Transport av produkter som inte omfattas av ATP-överenskommelsen

Produkter som inte omfattas av ATP-överenskommelsen skall transporteras transportmedel som anmälat med stöd av livsmedelslagen och vid transport skall följas en plan för egenkontroll som godkänts av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

Fördraget (ATP-överenskommelsen) har trätt i kraft genom republikens presidents förordning (FördrS 48/1981) och tillsynen över överenskommelsen regleras av livsmedelslagen (23/2006) och social- och hälsovårdsministeriets förordning (971/2006).