Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor

4. november 2020

Företag som är verksamma inom primärproduktion kan ansöka om temporärt understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin på nya villkor från och med den 4 november 2020. Enligt de nya villkoren kan understöd beviljas för 2 000–80 000 euro och beviljas även för kostnader för upphandling av foder som behövs för att trygga produktionsdjurens hälsa och företagsverksamhetens kontinuitet.

Stödet för primärproduktionen inom jordbruk är avsett för företag som är verksamma inom sektorn för primärproduktion och som drabbats direkt av coronapandemin. Dessa är till exempel sådana specialiserade lantgårdar, renskötsellägenheter och trädgårdslägenheter som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra uppköpare och vars produktåtgång har avstannat eller minskat väsentligt på grund av pandemin.

En företagare som tidigare beviljats temporärt understöd för primärproduktion kan ansöka om understöd igen, om kostnaderna var större än vad som krävdes för stödets maximala belopp. Understöd kan även ansökas igen, om den som ansöker har foderkostnader som inte tidigare omfattades av stödet.

Det är även möjligt att igen ansöka om understöd om den tidigare ansökan fått avslag på grund av att kostnaderna inte varit tillräckliga för understödets minimibelopp.

Om företagaren redan beviljats stöd, kan företagaren ansöka om stöd för en till, högst 6 månader lång period som börjar efter att stödperioden har avslutats. En ansökan måste göras separat för både det kompletterande understödet och den nya stödperioden. Även om företagaren skulle ansöka om understöd med flera ansökningar, kan en företagare beviljas högst 80 000 euro i understöd.

Understöd kan ansökas i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Välj ”Uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning” på startsidan och logga in med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). Välj sedan ”Temporärt understöd till landsbygdsföretag och jordbruket” som stödform. Ansökningar kan inte lämnas under nästa veckoslut på grund av ett driftavbrott i datasystemen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Avbrottet börjar på fredagen den 6 november kl. 16.15 och avslutas på måndagen den 9 november kl. 8. Ansökningar kan lämnas som normalt efter avbrottet.

Beslut om att bevilja understöd fattas av de regionala närings-, trafik och miljöcentralerna. Fram till början av november har temporärt understöd för primärproduktion beviljats till nästan 680 företag för ett belopp på totalt 6,4 miljoner euro.

Ytterligare information för företagare:
Ytterligare information om understödet och ansökan om understöd: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering 
FöretagsFinlands telefontjänst, tfn 0295 020 500
Regionala NTM-centraler: www.ely-keskus.fi

Ytterligare information för medier:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 204 677
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi