Ansökning om företagsstöd

Så söker du stödet

 1. Bekanta dig med företagsstödets anvisningar: www.livsmedelsverket.fi/foretagsstod. Kontakta NTM-centralen eller en Leader-grupp i ditt område före du gör ansökan. De sakkunniga vid NTM-centralen eller Leader-gruppen ger dig råd för att göra ansökan. Kontaktuppgifterna hittar du här.
 2. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på ditt företags vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på ditt företags vägnar i Hyrrä.  En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä. Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter. Anvisningar om uppgörandet av fullmakt
 3. Fyll i den elektroniska ansökan i e-tjänsten Hyrrä och bifoga de nödvändiga bilagorna.
 4. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

NTM-centralerna väljer ut de ansökningar som ska få stöd. Stödbesluten fattas en urvalsperiod i taget. År 2022 behandlas ansökningarna om återhämtningsmedel i perioder som går ut 15.1, 15.3, 15.8 och 15.10. NTM-centralerna ger mer information om urvalsperioderna om andra företagsstöd.

Stöd kan sökas av

 • fysiska personer som är åtminstone 18 år
 • enskild näringsidkare, aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag*
 • små och medelstora företag
 • gårdar.

*Bestämmanderätten i bolag eller andelslag som beviljas stöd ska innehas av en eller flera personer som har fyllt 18 år.

Företag som kan få stöd

 • ska ligga på landbygden. Med hjälp av den här kartan kan du kontrollera att ditt företag ligger i ett stödberättigande område: karta över områden där företagsstöd beviljas
  • Anvisningar: i det gröna området kan företagsstöd för landsbygden beviljas. I områdena med grå färg kan företagsstöd för landsbygden inte beviljas.
  • Du kan zooma in och ut med hjälp av verktyget i högra kanten. Klicka på valt ställe på kartan så ser du om objektet ligger i ett stödberättigande område.
  • Uppe till vänster finns ett fält där du kans söka på adress. Skriv in adressen i sökfältet och tryck på Hae. Använd sedan zoomverktyget i högra kanten för att zooma in tillräckligt. Klicka på objektet så ser du om stöd kan beviljas i området där det ligger.
 • ska du ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. Åtminstone en person (en företagare eller arbetstagare) ska få sin huvudsakliga utkomst via företaget eller också ska det sysselsätta arbetstagare motsvarande sammanlagt ett årsverke. När annan företagsverksamhet bedrivs i anslutning till en gård räcker det att företagsverksamheten tillsammans med annan verksamhet som bedrivs på gården ger en person dennes utkomst.
 • ska ha tillräcklig yrkeskunskap.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Ett företag som är verksamt på en lokal marknad kan endast mycket sällan beviljas stöd.

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2021