Företagsgrupper och samarbetsprojekt

Samarbetsprojektet är ett näringsutvecklingsprojekt med två eller flera deltagare. Samarbetet kan vara samarbete mellan företag (till exempel företagsgrupprojekt), samarbete mellan företag och utvecklingsinstanser eller samarbete mellan utbildnings- och forskningsinstanser. Resultaten från samarbetsprojekten ska kunna utnyttjas allmänt så fort som möjligt efter att projektet avslutats.

Med samarbetsprojekt kan man till exempel:

  • utveckla nya produkter och metoder inom lantbruket, livsmedelsbranschen, skogsbruket och landsbygdens små företag
  • utveckla bioekonomins produktionskedjor och produkter med högt förädlingsvärde
  • utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader
  • utveckla decentraliserad energiproduktion, resurseffektivitet samt nya metoder och tekniker för att lindra klimatförändringen
  • utveckla utbudet, leveranskedjan och logistiken för biomassan som används för livsmedel, energiproduktion och i industriella processer
  • främja utvecklingen, produktifieringen och marknadsföringen av behandlings- och upplevelsetjänster som ger ökat välmående och som produceras på lantgårdarna
  • bygga upp mikroföretagens produktiva samarbete och stöda utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av turismtjänsterna som produceras av mikroföretag inom turismbranschen.

Stödnivåer och -typer

Koordinerings- och aktiveringsprojekt, stöd 100 %

I samarbetsprojekt av koordinerings- och aktiveringstyp sammanställer man företagens utvecklingsbehov och letar efter nya marknader och företagsmöjligheter. Ett projekt av den här typen innehåller inget statsstöd och kan få ett fullt stöd på 100 %. Projektet erbjuder inga direkta rådgivningstjänster som företagen kan utnyttja, utan resultaten ska kunna användas av alla områdets företag. Diagnosen kan ges och receptet skrivas, men det egentliga botandet sker först med projekt på en lägre stödnivå. Projekt av koordinerings- och aktiveringstyp kan särskilt väl användas för att förbereda företagsgrupprojekt. Omfattningen av bedömningen av företagens utvecklingsbehov kan i dessa projekt vara högst cirka en rådgivningsdag.

Informationsanskaffningsprojekt (industriell forskning), stöd 80 %

Med projektet kan man skaffa eller producera ny information och nya färdigheter för ett projekt för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster eller för att märkbart förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Information kan även skaffas för att bygga prototyper eller för planering av ett pilotprojekt som stöder utvecklingsarbetet.

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer (experimentellt utvecklande), stöd 60 %
Med projektet kan man utveckla nya eller förbättra befintliga produkter, tjänster eller processer samt testa och pilotera dem. Med pilotering avses en testning av produkten, tjänsten eller metoden i liten skala för att bedöma dess möjligheter att nå framgång i full skala eller på de egentliga marknaderna. Projektet kan utnyttjas inom lantbruket, livsmedelsbranschen, skogsbruket eller landsbygdens små företag. Med projektet kan man utveckla korta leveranskedjor och de lokala marknaderna samt genomföra åtgångsfrämjande åtgärder på livsmedlens lokala marknader.

Företagsgruppens utvecklingsprojekt, stöd 75 %

I ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp utvecklar 3–10 företag tillsammans sin verksamhet och samtidigt kan man utveckla de enskilda företagen med företagsmässiga åtgärder. Allt stöd som beviljas projektet delas ut som de minimis-stöd till företagen, så statsstödsreglerna begränsar inte de utvecklingsåtgärder som utförs inom projektet och på företagen.
I företagsgruppens utvecklingsprojekt får inte finnas något utvecklande av lantbrukets primärproduktion. Detta kan utföras inom utvecklingsprojektet för produkter, tjänster och processer (stöd 60 %).

Utbildningsprojekt för företagsgruppen, stöd 75 %

I utbildningsprojektet för företagsgruppen kan man till skillnad från i andra utbildningsprojekt erbjuda rådgivning även till ett enskilt företag. Utbildningsprojekt för företagsgruppen lämpar sig särskilt för kvalitetscoachning eftersom detta utöver allmän utbildning dessutom kan innehålla företagsspecifik rådgivning om hur företagen gör upp sina kvalitetssystem. Gruppen ska bestå av minst tre deltagande företag, inget maximiantal finns. Inga lant- eller skogsbruksföretag får finnas i företagsgruppen.

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018