Att söka stöd för företagsgrupper

Den som förvaltar projektet ansöker om stöd för projektet i e-tjänsten Hyrrä. Företagen som deltar i projektet behöver inte fylla i ansökan.

Gör så här när du ansöker om stöd i egenskap av projektets förvaltare

  1. Kom överens med varje företag om hur det enskilda företaget ska utvecklas inom projektet. Gör upp detaljerade planer och kostnadskalkyler för dem.
  2. Fyll i följande uppgifter om varje företag på företagsinformations- och avtalsblanketten (blankett 3305Y_L):
    • företagets basuppgifter
    • de överenskomna företagsspecifika åtgärderna (vid behov på separat bilaga)
    • kostnaderna för de företagsspecifika åtgärderna
    • de gemensamma kostnadernas företagsspecifika andel (de gemensamma kostnaderna kan fördelas mellan företagen i förhållande till hur stor andel företagsspecifika utvecklingstjänster de får i projektet).

Kostnaderna för ett företag består av den delade gemensamma andelen och av kostnaderna för de företagsspecifika utvecklingstjänsterna. Företaget betalar 25 % av dessa helhetskostnader som privat finansieringsandel till projektförvaltaren. Företaget förbinder sig vid att ta emot stödet på 75 % som de minimis-stöd. Ingen annan penningtrafik förekommer mellan projektförvaltaren och företaget utöver betalningen av den privata finansieringen. Det är alltså inte fråga om stödöverföring utan om nyttoöverföring.
Beskriv innehållet i företagens gemensamma utvecklingsåtgärder på företagsinformationsblankettens avtalsdel.

3. Fyll i projektplanen för ett utvecklingsprojekt i e-tjänsten Hyrrä, i planen berättas om hela projektet. På budgetsidan fyller du i den totala summan företagsspecifika kostnader per kostnadsslag och projektets gemensamma kostnader per kostnadsslag. Systemet räknar ut projektets totala kostnader per kostnadsslag.

Meddela för varje företag avtalets datum, företagets namn, FO-nummer eller lägenhetssignum samt företagets andel av projektets sammanlagda kostnader (från företagsinformationsblankettens punkt 7.C) i Hyrrä. Uppge kostnaderna utan mervärdesskatt.

4. Skanna in företagsinformationsblanketterna skannas in och spara dem i Hyrrä-systemet som pdf-filer.

Om du av någon anledning söker stöd med pappersblanketter ska du fylla i projektansökningsblanketten (blankett 3306A) och projektplansblanketten (blankett 3306B) på motsvarande sätt. Lägg till företagsinformationsblanketterna som bilagor.