Urvalskriterier för företagsstöd som finansieras via NTM-centralerna

NTM-centralerna och Leadergrupperna använder urvalskriterier när de väljer ut de projekt som ska finansieras. Syftet är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och att medlen för landsbygdsutveckling används så ändamålsenligt som möjligt.

Leadergrupperna har egna urvalskriterier som används vid urvalet av projekt. De säkerställer att projekten passar in i den lokala strategin.

Stöd för etablering av företag

Urvalskriterierna består av sju ämnesområden. Varje ämnesområde ger högst 3 poäng. Under ämnesområdena beskrivs på vilka grunder poäng ges. Åtgärden poängsätts enligt hur bra åtgärdens egenskaper motsvarar projektbeskrivningen. Om åtgärden inte alls uppfyller urvalskriteriet, får åtgärden noll poäng för ämnesområdet i fråga. Poäng som ges för ett ämnesområde kan motiveras skriftligt. För varje ämnesområde har man fastställt en viktningsfaktor i procent. Åtgärden ska få minst ett poäng för varje tre ämnesområden med högsta viktningsfaktor. För de ämnesområden som utvärderas ska man få minst 1,1 poäng. Det viktade totala poängantalet är högst 3 poäng. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.

1. Det planerade företagets läge (viktningsfaktor 15 %, återhämtningsmedel 20 %)

3 poäng: ​Glest bebyggd landsbygd

2 poäng: ​Kärnlandsbygd

1 poäng: Annat landsbygdsområde som NTM-centralen har fastställt

2. Det planerade företagets sysselsättande effekt (viktningsfaktor 10 %)

3 poäng​: ​Betydande sysselsättande effekt

2 poäng​: ​Måttlig sysselsättande effekt

1 poäng​: ​Obetydlig sysselsättande effekt; sysselsättningen förändras inte (ett verksamt företags nya verksamhet)

3. Regionala och multiplikativa effekter av det planerade företagets verksamhet (viktningsfaktor 10 %)

3 poäng:​ ​Företaget ska använda sig av närområdets produktionsfaktorer, anlita underleverantörer eller på något annat sätt främja utkomstmöjligheterna också i andra företag; effekterna på den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är betydande.

​2 poäng: ​Företaget genererar kunder till andra företag; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är tydliga.

​1 poäng: ​Företaget skaffar inte någonting från närområdet eller dess produkter vidareförädlas inte på orten; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är obetydliga.

4. Marknadsområdet för det planerade företagets produkter och tjänster (viktningsfaktor 10 %)

​3 poäng: ​Företagets mål är betydlig tillväxt på den internationella eller inhemska marknaden; företagets mål är betydlig tillväxt på den lokala marknaden genom att ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet betydligt mångsidigare; produkterna eller tjänsterna svarar väl på efterfrågan på marknaden.

​2 poäng: ​Företagets mål är måttlig tillväxt på den internationella eller inhemska marknaden; företagets mål är måttlig tillväxt på den lokala marknaden genom att ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet mångsidigare; produkterna eller tjänsterna svarar måttligt på efterfrågan på marknaden.

​1 poäng: ​Företagets tillväxtmål på den internationella eller inhemska marknaden är ringa; företagets mål är anspråkslös tillväxt på den lokala marknaden genom att i någon grad ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet något mångsidigare; produkterna eller tjänsterna svarar på efterfrågan på marknaden i ringa grad.

5. Nyhetsvärdet av det planerade företagets verksamhet (viktningsfaktor 20 %, återhämtningsmedel 15 %)

​3 poäng: ​Företaget kommer att producera nya, innovativa produkter eller tjänster eller dessa produceras med hjälp av ny teknik/modern teknik; förädlingsvärdet är betydande; företagets affärsverksamhet är innovativ och förbättrar företagets konkurrensförmåga.

2 poäng: ​Företaget kommer att producera vanliga produkter eller tjänster med en ny produktionsmetod; förädlingsvärdet är obetydligt; företagets affärsverksamhet är mer innovativ än vanligt och skapar konkurrensfördelar.

1 poäng: ​Företaget producerar vanliga produkter eller tjänster med vanliga metoder; förädlingsvärdet är lågt; nyhetsvärdet av företagets affärsverksamhet är ringa.

6. Det planerade företagets affärsplans genomförbarhet och grundlighet (viktningsfaktor 25 %)

​3 poäng: ​Planen ger en klar bild av företagsverksamheten; företagsverksamhetens framgångsförutsättningar är utmärkta; planen är grundlig till sin kvalitet och sitt framställningssätt.

2 poäng: ​Planen ger en tillräckligt klar bild av företagsverksamheten; företagsverksamhetens framgångsförutsättningar är bra; planen har bra kvalitet och framställningssätt.

1 poäng: ​Planen ger en delvis bild av företagsverksamheten; företagsverksamhetens framgångsförutsättningar kan inte till alla delar bedömas tillräckligt; planen har nöjaktig kvalitet och nöjaktigt framställningssätt.

7. Extrapoäng för åtgärdens andra särdrag (viktningsfaktor 10 %)

​3 poäng: ​Åtgärden förbättrar i betydande grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget fungerar resurseffektivt.

​2 poäng: Åtgärden förbättrar i någon grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget har målet att fungera resurseffektivt.

​1 poäng: ​Åtgärden förbättrar i ringa grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget har obetydliga färdigheter att fungera resurseffektivt.

Att tillämpa principerna för hållbar utveckling betyder att den understödda åtgärden har identifierbara ekologiska, ekonomiska, sociala eller kulturella effekter som främjar till exempel företagets energieffektivitet, användningen av förnybara energikällor, effektiviseringen av vattenanvändning, den cirkulära ekonomin, återvinningen, symbiosekonomin, återvinning av näringsämnen, nyförädling eller annan hållbar användning av naturtillgångar i företagsverksamheten inklusive användning av byggnader eller annan infrastruktur samt byggande i trä, användning av återvinningsbara material och naturmaterial.

Investeringsstöd för företag

Urvalskriterierna består av sju ämnesområden. Varje ämnesområde ger högst 3 poäng. Under ämnesområdena beskrivs på vilka grunder poäng ges. Åtgärden poängsätts enligt vilka egenskaper som passar till poängbeskrivningen åtgärden har. Om åtgärden inte alls uppfyller urvalskriteriet, får åtgärden noll poäng för det ämnesområdet. Poäng som ges för ett ämnesområde kan motiveras skriftligt. För varje ämnesområde har en viktningsfaktor i procent fastställts. Åtgärden ska få minst ett poäng för varje tre ämnesområden med högsta viktningsfaktor. För de ämnesområden som utvärderas ska man få minst 1,1 poäng. Det viktade totala poängantalet är högst 3 poäng. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.

1. Läget av åtgärden/företagets verksamhetsställe (viktningsfaktor 5 %)

​3 poäng: ​Glest bebyggd landsbygd eller kärnlandsbygd

2 poäng: Annat landsbygdsområde som NTM-centralen har fastställt

1 poäng: ​Ett av NTM-centralen fastställt område utanför landsbygdsområde

2. Arbetstillfällen som uppstår som resultat av åtgärden (viktningsfaktor 15 %)

​3 poäng: Betydande sysselsättande effekt

2 poäng: Måttlig sysselsättande effekt

1 poäng: ​Obetydlig sysselsättande effekt; sysselsättningen i företaget förändas inte

3. Åtgärdens regionala och multiplikativa effekter (viktningsfaktor 10 %)

​3 poäng: ​Företaget använder sig av närområdets produktionsfaktorer, anlitar underleverantörer eller på något annat sätt främjar utkomstmöjligheterna också i andra företag; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är betydande.

2 poäng: ​Företaget genererar kunder till andra företag; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är tydliga.

1 poäng: ​Företaget skaffar inte någonting från närområdet eller dess produkter vidareförädlas inte på orten; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är obetydliga.

4. Åtgärdens inverkan på marknadsområdet för företagets produkter och tjänster (viktningsfaktor 10 %)

​3 poäng: ​Företagets mål är betydlig tillväxt på den internationella eller inhemska marknaden; företagets mål är betydlig tillväxt på den lokala marknaden genom att ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet betydligt mångsidigare; produkterna eller tjänsterna svarar väl på efterfrågan på marknaden.

2 poäng: ​Företagets mål är måttlig tillväxt på den internationella eller inhemska marknaden; företagets mål är måttlig tillväxt på den lokala marknaden genom att ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet mångsidigare; produkterna eller tjänsterna svarar måttligt på efterfrågan på marknaden.

​1 poäng: ​Företagets tillväxtmål på den internationella eller inhemska marknaden är obetydliga; företagets mål är anspråkslös tillväxt på den lokala marknaden genom att i någon grad ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet något mångsidigare; produkterna eller tjänsterna svarar på efterfrågan på marknaden i ringa grad.

5. Åtgärdens inverkan på förnyelsen av företagets verksamhet (viktningsfaktor 30 %)

​3 poäng: Företaget producerar nya, innovativa produkter eller tjänster eller dessa produceras med hjälp av ny teknik/modern teknik eller med en innovativ produktionsmetod eller man utvecklar kvaliteten på produkterna eller tjänsterna; företagets affärsverksamhet är innovativt och förbättrar företagets konkurrensförmåga.

2 poäng: ​Företaget förbättrar sina nuvarande produkter eller tjänster eller ökar deras förädlingsvärde eller förbättrar/effektiviserar deras produktionsmetod; företaget börjar producera produkter eller tjänster som har nyhetsvärde; företagets affärsverksamhet är mer innovativ än vanligt och skapar konkurrensfördel.

1 poäng: ​Med hjälp av åtgärden börjar företaget producera eller utvidgar produktionen till vanliga produkter eller tjänster med vanliga metoder; företagets affärsverksamhet har ringa nyhetsvärde jämfört med andra företag inom branschen.

6. Åtgärdens inverkan på företagets samarbete inklusive kopplingar till större utvecklingshelheter (viktningsfaktor 20 %)

​3 poäng: ​Företaget samarbetar med ett eller flera företag och är en aktiv medlem i samarbetsnätverken inom prioriteringsområdet enligt den regionala utvecklingsstrategin och/eller företagets verksamhet kopplas också till Europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fondernas) åtgärder eller annars främjar genomförandet av mål i anknytning till dessa; företaget är annars också samarbetsinriktat.

2 poäng: Företaget deltar i olika samarbetsnätverk i någon grad; en mer omfattande strategisk koppling är obetydlig.

1 poäng: ​Företaget deltar i olika samarbetsnätverk i ringa grad; en mer omfattande strategisk koppling är svag.

7. Extrapoäng för åtgärdens andra särdrag (viktningsfaktor 10 %)

3 poäng​: ​Åtgärden förbättrar i betydande grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget fungerar resurseffektivt.

2 poäng: ​Åtgärden förbättrar i någon grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget har målet att fungera resurseffektivt.

1 poäng: ​Åtgärden förbättrar i ringa grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget har obetydliga färdigheter att fungera resurseffektivt.

Att tillämpa principerna för hållbar utveckling betyder att den understödda åtgärden har identifierbara ekologiska, ekonomiska, sociala eller kulturella effekter som främjar till exempel företagets energieffektivitet, användningen av förnybara energikällor, effektiviseringen av vattenanvändning, den cirkulära ekonomin, återvinningen, symbiosekonomin, återvinning av näringsämnen, nyförädling eller annan hållbar användning av naturtillgångar i företagsverksamheten inklusive användning av byggnader eller annan infrastruktur samt byggande i trä, användning av återvinningsbara material och naturmaterial.

Företagsstöd-investeringar som beviljas återhämtningsmedel under övergångsperioden 2021–2022

1. Hur väl förverkligar investeringen målen för användningen av programmets återhämtningsmedel?
Urvalskriteriets betydelse är 30 %.

Mycket väl (3 poäng)
Väl (2 poäng)
Till viss grad (1 poäng)
Dåligt eller inte alls (0 poäng)

2. På vilket sätt beaktar investeringen den bästa tillgängliga teknikens (BAT) möjligheter, genomförbarhet och kostnadseffektivitet? Urvalskriteriets betydelse är 25 %.

Investeringen beaktar utomordentligt den bästa tillgängliga teknikens möjligheter, genomförbarhet och kostnadseffektivitet (3 poäng).
Investeringen beaktar väl den bästa tillgängliga teknikens möjligheter, genomförbarhet och kostnadseffektivitet (2 poäng).
Investeringen beaktar tillräckligt bra den bästa tillgängliga teknikens möjligheter, genomförbarhet och kostnadseffektivitet (1 poäng).
Investeringen beaktar hjälpligt den bästa tillgängliga teknikens möjligheter, genomförbarhet och kostnadseffektivitet (0 poäng).

3. Vilka är investeringens effekter för affärsverksamhetspotentialen?
Urvalskriteriets betydelse är 20 %.

I och med investeringen kan man framställa nya eller förbättra gamla produkter, för vilka det finns efterfrågan och framställningen och försäljningen av produkterna kan inledas snabbt. Betydande affärsverksamhetspotential (3 poäng).
I och med investeringen kan man framställa nya eller förbättra gamla produkter. God affärsverksamhetspotential (2 poäng).
Investeringen skapar förutsättningar för att framställa nya eller förbättra gamla produkter inom en snar framtid. Rimlig affärsverksamhetspotential (1 poäng).
Investeringen ger inte upphov till nya produkter eller förbättrar gamla produkter eller nya produkter uppstår bara i liten utsträckning. Svag affärsverksamhetspotential (0 poäng).

4. Är investeringen innovativ och verksamhetsförnyande? Urvalskriteriets betydelse är 15 %.

Investeringen är innovativ och förnyar verksamheten på ett betydande sätt (3 poäng).
Investeringen är innovativ och förnyar verksamheten väl (2 poäng).
Investeringen är innovativ och förnyar verksamheten någorlunda (1 poäng).
Investeringen är inte innovativ och den förnyar inte verksamheten (0 poäng).

5. På vilket sätt hjälper investeringen att tillämpa principerna för hållbar utveckling? Övergripande hållbarhet: ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella effekter som ställts som mål. Urvalskriteriets betydelse är 10 %.

Investeringen bidrar utomordentligt till att tillämpa principerna för hållbar utveckling och de förväntade effekterna är betydande med tanke på den hållbara utvecklingen (3 poäng).
Investeringen bidrar väl till att tillämpa principerna för hållbar utveckling (2 poäng).
Investeringen bidrar någorlunda till att tillämpa principerna för hållbar utveckling (1 poäng).
Investeringen bidrar dåligt till att tillämpa principerna för hållbar utveckling och de förväntade effekterna är obetydliga med tanke på den hållbara utvecklingen (0 poäng).

Förädling, utsläppande på marknaden och utveckling av jordbruksprodukter och livsmedel

Urvalskriterierna består av sju ämnesområden. Varje ämnesområde ger högst 3 poäng. Under ämnesområdena beskrivs på vilka grunder poäng ges. Åtgärden poängsätts enligt hur bra åtgärdens egenskaper motsvarar poängbeskrivningen. Om åtgärden inte alls uppfyller urvalskriteriet, får åtgärden noll poäng för det ämnesområdet. Poäng som ges för ett ämnesområde kan motiveras skriftligt. För varje ämnesområde har en viktningsfaktor i procent fastställts. Åtgärden ska få minst ett poäng för varje tre ämnesområden med högsta viktningsfaktor. För de ämnesområden som utvärderas ska man få minst 1,1 poäng. Det viktade totala poängantalet är högst 3 poäng. Urvalskriterierna tillämpas enhetligt inom alla NTM-centralsområden.

1. Läget av åtgärden/företagets verksamhetsställe (viktningsfaktor 5 %)

​3 poäng: ​Glest bebyggd landsbygd eller kärnlandsbygd

​2 poäng: ​Annat landsbygdsområde som NTM-centralen har fastställt

1 poäng: ​Ett av NTM-centralen fastställt område utanför landsbygds område

2. Arbetstillfällen som uppstår som resultat av åtgärden (viktningsfaktor 15 %)

​​3 poäng: ​Betydande sysselsättande effekt

2 poäng: ​Måttlig sysselsättande effekt

1 poäng: ​Obetydlig sysselsättande effekt; sysselsättningen i företaget förändas inte

3. Åtgärdens regionala och multiplikativa effekter (viktningsfaktor 10 %)

​​3 poäng: ​Företaget utnyttjar närområdets produktionsfaktorer, anlitar underleverantörer eller på något annat sätt främjar utkomstmöjligheterna också i andra företag; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är betydande.

2 poäng: ​Företaget genererar kunder till andra företag; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är tydliga.

1 poäng: ​Företaget skaffar inte någonting från närområdet eller dess produkter vidareförädlas inte på orten; effekterna för den regionala ekonomin och den socioekonomiska utvecklingen är obetydliga.

4. Åtgärdens effekter för marknadsområdet för företagets produkter och tjänster (viktningsfaktor 10 %)

​3 poäng: ​Företaget siktar till betydlig tillväxt på den internationella eller inhemska marknaden; företaget siktar till betydlig tillväxt på den lokala marknaden genom att ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet betydligt mångsidigare, inklusive korta distributionskedjor och närmat samt övrig utveckling av den lokala marknaden; produkterna eller tjänsterna svarar väl på efterfrågan på marknaden.

​2 poäng: ​Företagets mål är måttlig tillväxt på den internationella eller inhemska marknaden; företagets mål är måttlig tillväxt på den lokala marknaden genom att ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet mångsidigare, inklusive korta distributionskedjor och närmat samt övrig utveckling av den lokala marknaden; produkterna eller tjänsterna svarar måttligt på efterfrågan på marknaden.

1 poäng: ​Företagets tillväxtmål på den internationella eller inhemska marknaden är obetydlig; företagets mål är anspråkslös tillväxt på den lokala marknaden genom att i någon grad ersätta export utanför området eller genom att göra produkt- eller tjänsteutbudet något mångsidigare, inklusive korta distributionskedjor och närmat samt övrig utveckling av den lokala marknaden; produkterna eller tjänsterna svarar på efterfrågan på marknaden i ringa grad.

5. Åtgärdens effekter för förnyelsen av företagets verksamhet (viktningsfaktor 30 %)

​3 poäng​: ​Företaget producerar nya, innovativa produkter eller tjänster eller man producerar dessa med hjälp av ny teknik/modern teknik eller med en innovativ produktionsmetod eller man utvecklar kvaliteten på produkterna eller tjänsterna; förädlingsvärdet är betydande; företagets affärsverksamhet är innovativt och förbättrar företagets konkurrensförmåga.

2 poäng​: ​Företaget förbättrar sina nuvarande produkter eller tjänster eller ökar deras förädlingsvärde eller förbättrar/effektiviserar deras produktionsmetod; företaget börjar producera produkter eller tjänster som har nyhetsvärde; företagets affärsverksamhet är mer innovativ än vanligt och skapar konkurrensfördelar.

​1 poäng: ​Med hjälp av åtgärden börjar företaget producera eller utvidgar produktionen till vanliga produkter eller tjänster med vanliga metoder; förädlingsvärdet är obetydligt; företagets affärsverksamhet har ringa nyhetsvärde jämfört med andra företag inom branschen.

6. Åtgärdens effekter för företagets samarbete inklusive kopplingar till större utvecklingshelheter (viktningsfaktor 20 %)

​​3 poäng​: ​Företaget samarbetar med ett eller flera företag och är en aktiv medlem i samarbetsnätverken inom prioriteringsområdet enligt den regionala utvecklingsstrategin och/eller företagets verksamhet kopplas också till Europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fondernas) åtgärder eller annars främjar genomförandet av mål i anknytning till dessa; företaget är annars också samarbetsinriktat.

2 poäng​: ​Företaget deltar i olika samarbetsnätverk i någon grad; en mer omfattande strategisk koppling är obetydlig.

1 poäng​: ​Företaget utnyttjar olika samarbetsnätverk i ringa grad; en mer omfattande strategisk koppling är svag.

7. Extrapoäng för åtgärdens andra särdrag (viktningsfaktor 10 %)

​​​3 poäng​: ​Åtgärden förbättrar i betydande grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget fungerar resurseffektivt.

​​​2 poäng:​ ​Åtgärden förbättrar i någon grad företagets förutsättningar att fungera enligt principerna för hållbar utveckling; företaget har målet att fungera resurseffektivt.

1 poäng:​ ​Åtgärden förbättrar i ringa grad företagets förutsättningar att verka enligt principerna för hållbar utveckling; företaget har obetydliga färdigheter att fungera resurseffektivt.

Att tillämpa principerna för hållbar utveckling betyder att den understödda åtgärden har identifierbara ekologiska, ekonomiska, sociala eller kulturella effekter som främjar till exempel företagets energieffektivitet, användningen av förnybara energikällor, effektiviseringen av vattenanvändning, den cirkulära ekonomin, återvinningen, symbiosekonomin eller annan hållbar användning av naturtillgångar i företagsverksamheten inklusive användning av byggnader eller annan infrastruktur samt byggande i trä, användning av återvinningsbara material och naturmaterial.

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2021