Temporärt understöd till företag på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin

Det temporära understödet till företag på landsbygden hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Ansökningstiden gick ut 15.11.2021.

Ett hurdant företag kan få stöd?

Stödet är avsett för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt för företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer.

Företagsverksamhet som är kopplad till en gård ska vara annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiskerinäring och bedrivas under samma FO-nummer – andra begränsningar finns inte för branschens vidkommande.

Stöd kan beviljas ett företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter, som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning är högst 2 miljoner euro. Förädling och saluföring av jordbruksprodukter innebär bearbetning av jordbruksprodukter så att den produkt som bearbetningen resulterar i fortfarande är en jordbruksprodukt samt utsläppandet av dessa produkter på marknaden och primärproducentens försäljning av produkten i separata lokaler som reserverats för detta ändamål.
Jordbruksprodukter är till exempel köttprodukter, mjölkprodukter samt frukter, grönsaker och vegetabilier, svampar, bär och örter och många produkter som tillverkas av dessa. Lista över alla jordbruksprodukter

Ditt företag kan finnas i Fastlandsfinland eller på Åland.

Ett hurdant företag kan inte få stöd?

Andra företag än företag som är kopplade till gårdar och mikroföretag som säljer och förädlar jordbruksprodukter omfattas inte av detta understöd. Mer info om finansiering till andra företag under de undantagsförhållanden som orsakas av coronapandemin.

Stöd beviljas inte till primärproduktionen inom jordbruket eller till fiskerinäringen. Dessa branscher har egna stödsystem:

Stöd beviljas inte till offentliga organisationer, stiftelser eller föreningar.

Du kan inte få stöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronaepidemin.

Stödets belopp

Du kan få 2 000–80 000 euro i stöd. Du kan få stöd för högst 80 procent av de kostnader du uppgett. I ansökan ska således uppges godtagbara kostnader till ett belopp av minst 2 500 euro för att stöd ska kunna beviljas.

Understöd kan sökas om den tidigare stödansökan har fått avslag på grund av att de godtagbara kostnaderna inte räckte till (mindre än 6250 euro).

De som har fått understöd tidigare kan ansöka om stöd för följande period om högst sex månader som följer på den tidigare stödperioden.

Nya stödsökande kan ansöka om understöd för en högst sex månader lång stödperiod som har börjat efter 16.3.2020.

Till vad kan stödet användas?

Du kan använda stödet till nödvändiga utgifter som säkerställer att verksamheten vid ditt företag kan fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader. De nödvändiga utgifterna är sådana fasta kostnader som du inte snabbt kan upphöra med eller minska på, även om företagets inkomster har minskat eller upphört på grund av coronapandemin. Stödet får inte användas till företagarens kalkylerade lön.

Kostnaderna är godtagbara för en tidsperiod på högst sex månader som börjat tidigast 16.3.2020.

Understöd kan beviljas för följande utgifter som bedömts vara skäliga:

1. lönekostnader

 • lönerna till de anställda som det var och är nödvändigt att hålla kvar på arbete trots minskad företagsverksamhet
 • som lönekostnader kan godkännas de faktiska lönerna, dock högst 2000 euro i månadslön plus 30 procent i lönebikostnader.

2. hyreskostnader och fastighetskostnader

 • hyreskostnader för verksamhetslokalen
 • kostnader för fastighetsskötsel
 • fastighetsskatt
 • vägavgifter
 • försäkringar
 • räntor på långfristiga lån som hänför sig till verksamhetslokalen
 • avfallsavgifter
 • elavgift.

3. kostnader för anlitande av utomstående sakkunniga

 • sakkunnighjälp för uppgörandet av en anpassningsplan
 • inte egentliga sakkunnigtjänster som hör samman med utvecklandet av företaget.

4. andra nödvändiga utgifter som tryggar en fortsatt företagsverksamhet och som motsvarar kostnaderna i punkterna 1-3

 • hyreskostnader för maskiner och anordningar, dock inte leasinghyror
 • räntor på långfristiga lån som hänför sig till maskiner, anordningar och motsvarande investeringar
 • pensionsavgifter
 • försäkringar
 • vid företagsverksamhet som baserar sig på djur (rid- och travstallar, smådjursparker etc.) också kostnader för utfodring av djuren och andra underhållskostnader.

Till vad kan stödet inte användas?

Du kan inte få understöd för att skaffa produktionsinsatser eller investeringar.

För materiella och immateriella investeringar kan du separat ansöka om företagsfinansiering för landsbygden, som är avsedd för utveckling av företag under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Dessutom är det möjligt att ansöka om etableringsstöd för företag för att etablera ett företag eller rikta om företagsverksamheten.

Företagsfinansieringen till landsbygden medfinansieras av EU och den beviljas från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (landsbygdsprogrammet). Du får mer info om landsbygdsprogrammets stöd av NTM-centralen i din egen region eller av den Leadergrupp som är verksam i ditt område.

Villkor för stödet

Du kan få understöd om:

 • ditt företag under normala förhållanden har förutsättningar för en lönsam verksamhet (företaget har inte varit ett företag i svårigheter enligt EU:s definition)
 • ditt företags ekonomiska svårigheter har uppstått efter 31.12.2019 som en följd av coronapandemin
 • du inte får annat understöd för samma ändamål
 • du kan särskilja inkomsterna av din företagsverksamhet från de övriga inkomsterna av din gårdsbruksenhet, om du också bedriver jordbruk
 • företagsverksamheten som är föremål för stödet är av väsentlig ekonomisk betydelse för din gård och dess årliga omsättning är minst 10 000 euro
 • ditt mikroföretag ger utkomst åtminstone åt dig själv som företagare eller en arbetstagare, om du förädlar och saluför jordbruksprodukter.

Du kan inte få understöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronapandemin.

Så här ansöker du om stöd

Ansök om understöd i e-tjänsten Hyrrä. Beslutet om understöd fattas av NTM-centralen för ditt område.

En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä. Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter. Anvisningar om uppgörandet av fullmakt

Välj ”Uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning” på startsidan. Logga in i Hyrrä med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). 

Som stödform i ansökan väljer du ”Temporärt understöd till landsbygdsföretag och jordbruket”. Som riktad åtgärd väljer du ”Temporärt understöd till landsbygdsföretag”.

För att fylla i ansökan behöver du:

 • ditt företags FO-nummer
 • resultaträkning och balansräkning för 2019 samt resultaträkning för 2020, om den redan finns att tillgå, om du ansöker om stöd för förädling och saluföring av jordbruksprodukter, eller motsvarande uppgifter i fråga om gårdsbruk (åtminstone en kopia på skatteblankett 2 för 2019 och eventuellt för 2020) om du ansöker om stöd för annan företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till jordbruket
 • en utredning om försämringen av ditt företags ekonomiska situation
 • en utredning om de kostnader som ligger till grund för ansökan
 • en plan för stabilisering av ditt företags ekonomi på kort sikt (till exempel amorteringsfrihet för lån, permitteringar, hyresbefrielser)
 • en redogörelse om andra offentliga understöd som du sökt och beviljats för att klara av de ekonomiska svårigheterna som coronapandemin har orsakat
 • information om stöd av mindre betydelse (de minimis -stöd) som olika myndigheter (t.ex. ministerier, landskapsförbund, NTM-centraler samt Finnvera och Business Finland) har beviljat ditt företag åren 2018–2020, om ditt företag har fått de minimis -stöd.

Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga de uppgifter som krävs. På så sätt kan din ansökan behandlas så snart som möjligt.

Du får ett meddelande med e-post när din ansökan har blivit anhängig. Samtidigt får du besked om vem som handlägger ansökan och en uppskattning av handläggningstiden. NTM-centralen handlägger ansökningarna i den ordningsföljd de kommit in.

Om det saknas uppgifter i din ansökan, kan den handläggas först när du skickat in de uppgifter som behövs. Du får en begäran om komplettering av ärendet. Om du själv vill komplettera din ansökan innan beslutet fattas, ska du kontakta den som handlägger ansökan och be att få tillbaka ansökan för komplettering.

När din ansökan är handlagd får du ett stödbeslut via e-tjänsten Hyrrä. Det är viktigt att du läser det beslut du fått. Understödet beviljas enligt prövning. Beslutet kan vara nekande, om de villkor som ställts för ansökan om understöd inte uppfylls för ditt företags del.

När betalas stödet?

Understödet betalas några dagar efter det jakande beslutet – du behöver inte ansöka särskilt om utbetalning. I sitt beslut bestämmer NTM-centralen en tidsgräns då du senast måste skicka in en redovisning över användningen av understödet och över hur företagsverksamheten fortgår. Alla ansökningar du skickar in och uppgifterna i dem sparas i Hyrrä där både du och myndigheten också senare har tillgång till dem.
Uppgifterna om de företag som ansökt om stöd och om de beviljade stödbeloppen är offentliga.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021