Frågor och svar om temporärt stöd till företag på landsbygden

Företag som har rätt till stöd

Vad avses med företagsverksamhet som är kopplad till gårdar?

Företagsverksamhet som är kopplad till gårdar är sådan företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till en gård i samma beskattningsenhet som jordbruket och under samma FO-nummer. Då är företagsverksamheten som är kopplad till gården underställd gårdsbrukets inkomstskattelag, utom i de fall då gårdsbruksenheten är bolagiserad.

Vad avses med ett mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter?

Företaget förädlar vilka som helst produkter som definieras som jordbruksprodukter (bortsett från fiskeriprodukter) så att produkterna fortfarande är jordbruksprodukter. Företaget kan också sälja jordbruksprodukter (saluföring) så att produkternas fysiska form inte ändras.
Om företaget både förädlar jordbruksprodukter och framställer längre förädlade livsmedel, anses företaget omfattas av stödet om största delen, dvs. över hälften, av dess försäljningsinkomster utgörs av jordbruksprodukter.

Vad avses med jordbruksprodukt?

I EU:s lagstiftning har jordbruksprodukterna förtecknats i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (SEUT-fördraget) (jordbruksprodukter enligt den så kallade Annex I -bilagan). Annex I -lista
Jordbruksprodukter är till exempel:

 • Slakteriprodukter och köttberedningar (beredda, saltade, rökta etc.)
 • Mejeriprodukter av mjölk; smör, ost, yoghurt etc.
 • Ägg och äggprodukter
 • Frukter, bär, grönsaker och svampar samt produkter tillverkade av dem
 • Produkter av kvarnindustri
 • Jästa drycker av bär och frukter (vin, cider, mjöd)
 • Sällskapsdjursfoder
 • Foder och foderblandningar.

Annex I -bilagans nummerkoder bygger på Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur som används inom tullverksamheten och förkortas KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature).

Genom att jämföra koderna i Annex I -bilagan med de mer exakta KN-koderna kan man ta reda på om produkterna klassas som jordbruksprodukter. Här måste man lägga märke till att huvudkategoriernas koder kan ha ändrats, och därför måste också rubriktexterna alltid jämföras.

Mer information om KN-nomenklaturen finns på Tullens webbplats

Vilka produkter är inte jordbruksprodukter?

Längre förädlade livsmedel med ursprung i jordbruket är inte längre jordbruksprodukter. Här är det ändå inte alltid förädlingsgraden som avgör. Längre förädlade jordbruksprodukter är inte produkter enligt bilaga I till SEUT-fördraget (Annex I).

Exempel på livsmedel som betraktas som icke-jordbruksprodukter:

 • Bageriprodukter, müsli, makaroner
 • Choklad, kakaomassa, sötsaker, tuggummi
 • Glass
 • Soppor och såser
 • Öl, starka alkoholdrycker, dryckesblandningar
 • Andra drycker, bortsett från frukt- och bärsafter.

Ett hur stort företag kan få temporärt stöd till företag på landsbygden?

Ett mikroföretag som bedriver förädling och saluföring av jordbruksprodukter får sysselsätta färre än 10 personer och dess omsättning eller balansomslutning får vara högst 2 miljoner euro. Företaget ska ge utkomst till företagaren eller minst en arbetstagare.

Företagsverksamhet som är kopplad till gårdar ska ha en årlig omsättning om minst 10 000 euro. Någon fastställd övre gräns finns inte.

Kan ett mikrobryggeri få temporärt stöd?

Öl är inte en jordbruksprodukt som ingår i Annex I -bilagan, så därför kan ett mikrobryggeri inte få temporärt stöd.

Kan en som hyr ut semesterstugor få temporärt stöd?

Om uthyrning av semesterstugor bedrivs som företagsverksamhet som är kopplad till gården och de årliga hyresinkomsterna är minst 10 000 euro och inkomsterna från semesterstugorna utgör en betydande del (minst 20 %) av gårdsbruksenhetens totala inkomster, skulle stöd kunna beviljas.

Kan jag få temporärt stöd för ett ysteri (ostmejeri)?

Ett ysteri kan få stöd.

Kan en bärgård få temporärt stöd?

En bärgård kan få stöd bara om bären säljs i ett separat försäljningsutrymme för detta ändamål. Stödet omfattar då bara minutförsäljningen av bären och inte bärgårdens andra verksamheter. För bärgårdarnas del vet vi i det här skedet ännu inte om coronaviruset inverkar på sommarens företagsverksamhet, så stöd skulle kunna sökas först efter skördeperioden.

Kan ett företag som bedriver skogsbruk få stöd?

Stöd kan inte beviljas ett företag som enbart bedriver skogsbruk. När stödsökanden utöver jordbruk också bedriver skogsbruk, och den företagsverksamhet som är föremål för understödet är någon annan än primärproduktion inom jord- och skogsbruk, skulle stöd kunna beviljas.

Kan ett skogsmaskinsföretag eller flisföretag få temporärt stöd?

Om serviceverksamhet inom skogsbruket, såsom skogsmaskinsentreprenad eller flisning, bedrivs som företagsverksamhet som är kopplad till gården, och inkomsterna från företagsverksamheten är minst 10 000 euro om året och inkomsterna utgör en betydande del (minst 20 %) av gårdsbruksföretagets totala inkomster, skulle stöd kunna beviljas.

Kan en företagare inom hästbranschen få temporärt stöd?

Om serviceverksamhet inom hästbranschen, såsom travstallar, hyrstallar, ridgårdar, hästterapi, bedrivs som företagsverksamhet som är kopplad till gården, och inkomsterna från företagsverksamheten är minst 10 000 euro om året och inkomsterna utgör en betydande del (minst 20 %) av gårdsbruksföretagets totala inkomster, skulle stöd kunna beviljas.

Kan ett företag inom köttbranschen få temporärt stöd?

Ett företag inom köttbranschen kan få stöd, eftersom köttprodukter är jordbruksprodukter.

Kan ett primärproduktionsföretag inom jordbruket få temporärt stöd?

Ett företag som bedriver primärproduktion kan ansöka om temporärt stöd till primärproduktion inom jordbruket.

Kan ett företag inom fiskerinäringen få temporärt stöd?

Fiskerinäringen kan inte få understöd. Ett företag inom fiskerinäringen kan ansöka om ett särskilt temporärt stöd till företag inom fiskerinäringen.

Hur är det med plantskolor?

Plantskolorna omfattas av det temporära stödet till primärproduktionen.

Kan en pälsfarmare få temporärt stöd?

Uppfödning av pälsdjur kan inte få understöd. En pälsfarm kan ansöka om temporärt stöd till primärproduktion. Dessutom kan Finnvera ge finansiering till pälsfarmning. Mer info: www.finnvera.fi

Vi har ett gårdsturismföretag och bokningslistan tömdes helt på grund av coronan. Omfattas gårdsturism av stödet?

Om gårdsturismen är kopplad till gården, dvs. bedrivs under samma FO-nummer som jordbruket, omfattas den av stödet.

Kan ett företag som tillverkar bageriprodukter få stöd?

Om bageriverksamheten bedrivs i anslutning till gården kan stöd beviljas för den. Ett bageri som är ett självständigt företag kan inte få temporärt stöd till landsbygdsföretag.

Kan en pensionär som bedriver företagsverksamhet få temporärt stöd?

Ja.

Kan jag få temporärt stöd fastän jag redan fått något annat stöd för ekonomiska svårigheter orsakade av coronapandemin?

Du kan få temporärt stöd till företag på landsbygden, fastän du har fått undantagsfinansiering för utveckling som beviljats av Business Finland eller NTM-centralen. Inte heller stöd till ensamföretagare som kommunen beviljat utgör något hinder för att få temporärt stöd, men stödet till ensamföretagare dras av från beloppet av temporärt stöd.

Stödets användningsändamål

Får temporärt stöd användas till hyreskostnader för en fastighet?

Ja. Hyreskostnader kan uppges för en tidsperiod på högst sex månader från och med 16.3.2020.

Får temporärt stöd användas till lönekostnader?

Temporärt stöd får användas till lönekostnader som är nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet från och med 16.3.2020 för en tidsperiod på högst sex månader. Som lönekostnader godkänns en månadslön på högst 2000 euro och av detta belopp 30 procent i lönebikostnader.

Är det temporära stödet avsett för ett företags investeringar?

Du kan inte få understöd för investeringar som är avsedda att utveckla företaget under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden.

För materiella och immateriella investeringar kan du separat ansöka om företagsfinansiering för landsbygden, som är avsedd för utveckling av företag under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Dessutom är det möjligt att ansöka om etableringsstöd för företag för att etablera ett företag eller rikta om företagsverksamheten. Stödet till investeringar medfinansieras av EU och det beviljas från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (landsbygdsprogrammet). Du får mer info om landsbygdsprogrammets stöd av NTM-centralen i din egen region eller av den Leadergrupp som är verksam i ditt område.
Läs mer om företagsfinansiering för landsbygden
Leta fram NTM-centralens kontaktuppgifter

Får amorteringar och räntor på räntestödslån inkluderas i de godtagbara kostnaderna?

Räntor på lån som hänför sig till investeringar är stödberättigande utgifter, högst hälften av hela årets räntor. Räntorna är stödberättigande oavsett vilken tid de betalas. Däremot är amorteringarna inte stödberättigande, eftersom de jämställs med investeringskostnader.

Hyror för verksamhetslokaler är godtagbara kostnader, men hur är det med underhållskostnader för fastigheter?

Fasta underhållskostnader för fastigheter är godtagbara för högst en sexmånadersperiod, dvs. i praktiken till exempel högst hälften av årets fastighetsskatt.

Är till exempel avbetalningarna på en transportbil godtagbara kostnader?

Nej, eftersom de betraktas som en investering.

Är utfodringskostnaderna för djur stödberättigande?

Utfodringskostnader för slaktdjur betraktas som anskaffningsutgifter för produktionsinsatser. De är inte stödberättigande.

Utfodrings- och andra underhållskostnader för djur som används inom serviceverksamhet (hästar, slädhundar, dragrenar) kan godkännas att omfattas av stödet, eftersom de måste hållas vid liv även om deras tjänster inte behövs.

Vi har en lagerhall för jordbruket som ger oss hyresintäkter när vi hyr ut lager och lagertjänster. Verksamheten bedrivs under jordbrukssammanslutningens FO-nummer. Nu har alla inte kunnat betala hyran i tid och vi har gett dem anstånd med betalningen, vissa kunder har varit tvungna att helt upphöra med sin hyrning och lagerservice i lagerhallen. Kan vi få stöd för de här uteblivna hyres- och lagertjänsterna?

Stöd kan inte beviljas för obetalda hyror eller andra uteblivna inkomster. Stöd kunde beviljas för fasta kostnader som föranleds av lagerhallen och annan dylik verksamhet.

Jag anlitar en maskinentreprenör. Kan jag sätta med de här kostnaderna i ansökan om coronastöd och får stödet användas till dessa kostnader?

Produktionskostnader som orsakats av anlitandet av en maskinentreprenör kan inte användas som grund för stödet.

Ansökan om stöd

Hur söker jag temporärt stöd?

Ansökan om stöd börjar 18.5.2020. Sök stödet i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Logga in i Hyrrä med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). Närmare info om ansökan om stöd.

Var väljer jag att ansöka om temporärt stöd i Hyrrä? Jag hittar inte stödet på listan.

När du loggar in i Hyrrä väljer du på framsidan ”Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning”. Efter det identifierar du dig med dina egna personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. En instruktionsvideo om hur du loggar in i Hyrrä

När slutar ansökan om temporära stöd?

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen går ut 15.11.2021.

Kan jag göra ändringar i ansökan fastän jag redan hann skicka in den i e-tjänsten?

Om du själv vill komplettera din ansökan innan beslutet fattas, ska du kontakta den som handlägger ansökan vid NTM-centralen och be att få tillbaka ansökan för komplettering. NTM-centralernas kontaktuppgifter kan du söka fram på vår webbplats på basis av din hemort

För vilken tidsperiod kan jag uppge kostnader i ansökan?

Kostnaderna är godtagbara för en tidsperiod på högst sex månader som börjat tidigast 16.3.2020.

När betalas det temporära stödet?

NTM-centralen handlägger ansökningarna i den ordningsföljd de kommit in. Stödet betalas inom några dagar efter det att NTM-centralen har fattat ett beviljande beslut om stödet.

Vad är de minimis -stöd, och varför måste jag lämna uppgifter om dem i ansökan?

De minimis -stöd (stöd av mindre betydelse) innebär ett offentligt företagsstöd vars belopp Europeiska unionen har tolkat som så obetydligt att det inte förvränger konkurrensen eller inverkar på EU-medlemsstaternas inbördes handel. De minimis – stöd är sådana stöd som NTM-centraler, Finnvera, Business Finland, kommuner eller andra offentliga instanser har beviljat och för vilka det i stödbeslutet sägs att stödet är de minimis -stöd.
Ett företag kan få högst 200 000 euro i de minimis -stöd under en period om tre beskattningsår i rad. I samband med den här stödansökan är således de minimis -stöd som beviljats åren 2018, 2019 och 2020 betydelsefulla. Äldre stöd än så beaktas inte. För företag inom branschen för landsvägstransporter får beloppet av de minimis -stöd vara högst 100 000 euro. Företaget måste självt se till att det sammanlagda beloppet av de minimis -stöd som beviljats genom olika beslut inte överstiger det tillåtna maximala beloppet. Mer info om de minimis -stöd

Ska jag till ansökan foga kvitton på de kostnader som jag ansöker om stöd för?

Det behövs inte kvitton till ansökan eller som grund för utbetalningen, men de kostnader som ligger till grund för stödet ska bygga på faktiska kostnader.  Stödet betalas i förskott genast efter beslutet.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2021