Temporärt understöd till primärproduktionen för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin

Det temporära understödet till primärproduktionen hjälper gårdar och företag inom jordbrukssektorn, vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Stödet får sökas när EU-kommissionen har fattat beslut om stödprogrammet.

Ansökningstiden gick ut den 15 november 2021.

Ett hurdant företag kan få stöd?

Stödet är avsett till företag som är verksamma inom sektorn för primärproduktion och som drabbats direkt av coronakrisen. Sådana är till exempel de specialiserade lantgårdar, renhushållningslägenheter och trädgårdslägenheter som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra uppköpare och vars produktåtgång har stannat av eller minskat betydligt på grund av coronakrisen.

Ett hurdant företag kan inte få stöd?

Andra än företag inom sektorn för primärproduktion omfattas inte av detta understöd. Företag inom fiskerinäringen och vattenbruksbranschen kan inte ansöka om stödet. Stöd beviljas inte offentliga organisationer, stiftelser eller föreningar. Mer info om finansiering till andra företag under de undantagsförhållanden som orsakas av coronapandemin.

Du kan inte få stöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronaepidemin.

Stödets belopp

Du kan få 2000–80 000 euro i stöd. Du kan få stöd för högst 80 procent av de kostnader du uppgett. Kostnaderna i din ansökan ska således uppgå till minst 2500 euro.

Kostnaderna är godtagbara för en tidsperiod på högst sex månader som börjat tidigast 16.3.2020.

Till vad kan stödet användas?

Du kan använda stödet till nödvändiga utgifter som säkerställer att verksamheten vid ditt företag kan fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader. De nödvändiga utgifterna är sådana fasta kostnader som du inte snabbt kan upphöra med eller minska på, även om företagets inkomster har minskat eller upphört på grund av coronapandemin. Stödet får inte användas till företagarens kalkylerade lön.

Understöd kan beviljas för följande utgifter som bedömts vara skäliga:

1. lönekostnader

 • lönerna till de anställda som det var och är nödvändigt att hålla kvar på arbete trots minskad företagsverksamhet
 • som lönekostnader kan godkännas de faktiska lönerna, dock högst 2000 euro i månadslön plus 30 procent i lönebikostnader.

2. hyreskostnader och fastighetskostnader

 • hyreskostnader för verksamhetslokalen
 • kostnader för fastighetsskötsel
 • fastighetsskatt
 • vägavgifter
 • försäkringar
 • räntor på långfristiga lån som hänför sig till verksamhetslokalen
 • avfallsavgifter
 • elavgift.

3. kostnader för anlitande av utomstående sakkunniga

 • sakkunnighjälp för uppgörandet av en anpassningsplan
 • inte egentliga sakkunnigtjänster som hör samman med utvecklandet av företaget.

4. andra nödvändiga utgifter som tryggar en fortsatt företagsverksamhet och som motsvarar kostnaderna i punkterna 1-3

 • hyreskostnader för maskiner och anordningar, dock inte leasinghyror
 • räntor på långfristiga lån som hänför sig till maskiner, anordningar och motsvarande investeringar
 • pensionsavgifter
 • försäkringar
 • upphandling av foder som behövs för att trygga produktionsdjurens hälsa och företagsverksamhetens kontinuitet.

Till vad kan stödet inte användas?

Du kan inte få understöd för att skaffa produktionsinsatser eller investeringar.

Villkor för stödet

Du kan få understöd om:

 • ditt företag under normala förhållanden har förutsättningar för en lönsam verksamhet (företaget har inte varit ett företag i svårigheter enligt EU:s definition)
 • ditt företags ekonomiska svårigheter har uppstått efter 31.12.2019 som en följd av coronapandemin
 • du inte får annat understöd för samma ändamål (direkta eller programbaserade jordbrukarstöd är dock inget hinder för att få understöd)
 • företagsverksamheten som är föremål för stödet är av väsentlig ekonomisk betydelse för företaget och dess årliga omsättning är minst 10 000 euro.

Du kan inte få understöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronapandemin.

Så här ansöker du om stöd

Ansök om understöd i e-tjänsten Hyrrä. Beslutet om understöd fattas av NTM-centralen för ditt område.

Om du har ansökt om temporärt understöd till primärproduktionen före den 4 november 2020, kan du ansöka om det på nytt. Om du ansöker om understödet en andra gång ska du göra en ny ansökan i e-tjänsten Hyrrä – ändra inte din tidigare ansökan.

En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä. Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter. Anvisningar om uppgörandet av fullmakt

Välj ”Uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning” på startsidan. Logga in i Hyrrä med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). 

Som stödform i ansökan väljer du ”Temporärt understöd till landsbygdsföretag och jordbruket”. Som riktad åtgärd väljer du ”Understöd för primärproduktion inom jordbruket”.

För att fylla i ansökan behöver du:

 • ditt företags FO-nummer
 • resultaträkning och balansräkning för 2019 eller i fråga om gårdsbruk motsvarande ekonomiska uppgifter
 • en utredning om försämringen av ditt företags ekonomiska situation
 • en utredning om de kostnader som ligger till grund för ansökan
 • en plan för stabilisering av ditt företags ekonomi på kort sikt (till exempel amorteringsfrihet för lån, permitteringar, hyresbefrielser)
 • en redogörelse om andra offentliga understöd och annan finansiering som du sökt och beviljats för att klara av de ekonomiska svårigheterna som coronapandemin har orsakat
 • information om stöd av mindre betydelse (de minimis -stöd) som olika myndigheter (t.ex. ministerier, landskapsförbund, NTM-centraler samt Finnvera och Business Finland) har beviljat ditt företag åren 2018–2020, om ditt företag har fått de minimis -stöd.

Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga de uppgifter som krävs. På så sätt kan din ansökan behandlas så snart som möjligt.

Om det saknas uppgifter i din ansökan, kan den handläggas först när du skickat in de uppgifter som behövs. Du får en begäran om komplettering av ärendet. Om du själv vill komplettera din ansökan innan beslutet fattas, ska du kontakta den som handlägger ansökan och be att få tillbaka ansökan för komplettering.

Du får ett meddelande med e-post när din ansökan har blivit anhängig. Samtidigt får du besked om vem som handlägger ansökan och en uppskattning av handläggningstiden. NTM-centralen handlägger ansökningarna i den ordningsföljd de kommit in.

När din ansökan är handlagd får du ett stödbeslut via e-tjänsten Hyrrä. Det är viktigt att du läser det beslut du fått. Understödet beviljas enligt prövning. Beslutet kan vara nekande, om de villkor som ställts för ansökan om understöd inte uppfylls för ditt företags del.

När betalas stödet?

Understödet betalas några dagar efter det jakande beslutet – du behöver inte ansöka särskilt om utbetalning. I sitt beslut bestämmer NTM-centralen en tidsgräns då du senast måste skicka in en redovisning över användningen av understödet och över hur företagsverksamheten fortgår. Alla ansökningar du skickar in och uppgifterna i dem sparas i Hyrrä där både du och myndigheten också senare har tillgång till dem.
Uppgifterna om de företag som ansökt om stöd och om de beviljade stödbeloppen är offentliga.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021