Företag som har rätt till stöd

Vem är detta stöd avsett för?

Stödet är avsett för företag som producerar produkter inom primärproduktionen och som har problem på marknaden på grund av covid-19-pandemin. Stödet riktar sig till företag vars marknader har minskat eller avstannat totalt, och företaget har inte hittat någon ersättande marknad. Till exempel högspecialiserade gårdar som har levererat vegetabiliska eller animaliska produkter direkt till restauranger och som annars har svårt och sälja produkterna. Stödet gäller inte enbart ätliga produkter, även prydnadsväxter, päls och andra primärprodukter omfattas av stödsystemet. Fiskerinäringen har ett eget stödsystem och skogsprodukterna hör inte till den primära jordbruksproduktionen.

Kan jag ansöka om understödet på nytt, även om jag redan fick understödet till primärproduktionen på sommaren?

Ja, det kan du. Understödets övre gräns är nu högre och den nedre gränsen lägre, vilket innebär att understödet kan sökas på nytt. Det understöd som du erhållit tidigare dras av från det nya understödet som du eventuellt beviljas.

Varför betalas det här stödet?

På grund av covid-19-pandemin har många särskilt högspecialiserade jordbruksföretag och aktörer som säljer direkt eller levererar till storkök haft marknadsproblem när restaurangerna har varit stängda. Primärproduktionsföretagen hör inte till några andra stödsystem och därför hjälper detta stöd primärproduktionsföretag att klara sig och lindra likviditetsproblemen.

På vilka rättsliga grunder betalas detta?

Grunden för stödet är kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder under utbrottet av covid-19. Stödet betalas enligt statsunderstödslagen, med stöd av vilken jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om stödet. Stödet beviljas inom ramen för det anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet. Livsmedelsverket ordnar ansökan och betalar ut stödet.

Kan jag få det här stödet om jag inte har några arbetstagare för jordgubbsplockning i sommar?

Stödet är avsett för dem som har problem med produktmarknaderna på grund av covid-19-pandemin och de begränsningar som följer därav. Stödet är inte avsett för att täcka till exempel de förluster som följer av brist på utländsk eller inhemsk arbetskraft. Det beror alltså på om marknadsföringen eller leveransen av produkten är förhindrad och om det går att påvisa att det orsakat förluster som kan ligga till grund för betalningen av stödet.

Är det möjligt för pälsfarmer att söka detta stöd?

Jo, det är möjligt. Päls och levande djur räknas till primärproduktionen. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer naturligtvis om villkoren för stödet uppfylls.

Jag föder upp vildsvin och driver biodling. Kan jag söka stöd?

Du kan söka stöd. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer utifrån din ansökan om du annars är berättigad till stöd.

Jag är skogsägare. Kan jag få stöd?

Skogsbruket är inte primär jordbruksproduktion så skogsbruket ger inte rätt till detta stöd. Plantskolor är däremot primärproduktion även om man odlar skogsträd där. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer naturligtvis om villkoren för stödet uppfylls.

Är det möjligt att få temporärt stöd till primärproduktionsföretag och stöd till landsbygdsföretag samtidigt?

Det kan du tyvärr inte få. Du kan få någotdera om NTM-centralen beviljar det.

Jag har en gård på Åland. Jag säljer grönsaker direkt till restauranger och efterfrågan har minskat. Kan jag söka detta stöd?

Det kan du visst. NTM-centralen i Egentliga Finland behandlar de ansökningar som kommer från Åland.

Minsta omsättning vid stöd till primärproduktionen. Är den 10 000 e liksom för stödet till landsbygdsföretag?

I samband med stödet till primärproduktionen är kravet på minsta omsättning per år också 10 000 euro.

Kan en pensionär som bedriver företagsverksamhet få temporärt stöd?

Ja.

Kan jag få temporärt stöd fastän jag redan fått något annat stöd för ekonomiska svårigheter orsakade av coronapandemin?

Du kan få temporärt stöd till företag på landsbygden, fastän du har fått undantagsfinansiering för utveckling som beviljats av Business Finland eller NTM-centralen. Inte heller stöd till ensamföretagare som kommunen beviljat utgör något hinder för att få temporärt stöd, men stödet till ensamföretagare dras av från beloppet av temporärt stöd.

Stödets användningsändamål

Väldigt många pälsfarmer är ensamföretagare och har inga lönebetalningar till anställda. Den överlägset största utgiftsposten är foder. Djuren måste utfodras fastän det inte blir några inkomster för tillfället när försäljningen står nästan stilla. Hör foderfakturorna till godtagbara nödvändiga kostnader?

Fakturor över foder till produktionsdjur kan vara godtagbara nödvändiga kostnader, om fodret är nödvändigt för att trygga produktionsdjurens hälsa och företagsverksamhetens kontinuitet.

Får amorteringar och räntor på räntestödslån inkluderas i de godtagbara kostnaderna?

Räntor på lån som hänför sig till investeringar är stödberättigande utgifter, högst hälften av hela årets räntor. Räntorna är stödberättigande oavsett vilken tid de betalas. Däremot är amorteringarna inte stödberättigande, eftersom de jämställs med investeringskostnader.

Hyror för verksamhetslokaler är godtagbara kostnader, men hur är det med underhållskostnader för fastigheter?

Fasta underhållskostnader för fastigheter är godtagbara för högst en sexmånadersperiod, dvs. i praktiken till exempel högst hälften av årets fastighetsskatt.

Är till exempel avbetalningarna på en transportbil godtagbara kostnader?

Nej, eftersom de betraktas som en investering.

Jag anlitar en maskinentreprenör. Kan jag sätta med de här kostnaderna i ansökan om coronastöd och får stödet användas till dessa kostnader?

Produktionskostnader som orsakats av anlitandet av en maskinentreprenör kan inte användas som grund för stödet.

Ansökan om stöd

Var väljer jag att ansöka om temporärt stöd i Hyrrä? Jag hittar inte stödet på listan.

När du loggar in i Hyrrä väljer du på framsidan ”Uträtta ärenden för en organisations eller jordbrukets räkning”. Efter det identifierar du dig med dina egna personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. En instruktionsvideo om hur du loggar in i Hyrrä

När slutar ansökan om temporära stöd?

Ansökningstiden för temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen går ut 15.11.2021.

Ska jag till ansökan foga kvitton på de kostnader som jag ansöker om stöd för?

Det behövs inte kvitton till ansökan eller som grund för utbetalningen, men de kostnader som ligger till grund för stödet ska bygga på faktiska kostnader.  Stödet betalas i förskott genast efter beslutet.

Är det temporära stödet för primär jordbruksproduktion de minimis-stöd?

Nej, det är det inte. Stödet är statligt stöd på grund av ett temporärt undantag.

Hur påverkar övriga stöd som jag ansökt om detta stöd?

I ansökan anger du de övriga stöd som du fått. Kom ihåg att meddela alla stöd som du fått på grund av covid-19-pandemin. De övriga stöden överlappar i princip inte detta stöd och de övriga offentliga stöden på grund av covid-19 är inte avsedda för primärproduktionen. Närings-, trafik- och miljöcentralen gör en bedömning av andra stöd du eventuellt fått. Sedvanliga jordbruksstöd, lånegarantier eller utvecklingsstöd utesluter inte detta stöd. Stödet kumulerar i princip med annat statligt stöd som beviljats på grund av utbrottet av covid-19.

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2021