Företag som har rätt till stöd

Vem är detta stöd avsett för?

Stödet är avsett för företag som producerar produkter inom primärproduktionen och som har problem på marknaden på grund av covid-19-pandemin. Stödet riktar sig till företag vars marknader har minskat eller avstannat totalt, och företaget har inte hittat någon ersättande marknad. Till exempel högspecialiserade gårdar som har levererat vegetabiliska eller animaliska produkter direkt till restauranger och som annars har svårt och sälja produkterna. Stödet gäller inte enbart ätliga produkter, även prydnadsväxter, päls och andra primärprodukter omfattas av stödsystemet. Fiskerinäringen har ett eget stödsystem och skogsprodukterna hör inte till den primära jordbruksproduktionen.

Varför betalas det här stödet?

På grund av covid-19-pandemin har många särskilt högspecialiserade jordbruksföretag och aktörer som säljer direkt eller levererar till storkök haft marknadsproblem när restaurangerna har varit stängda. Primärproduktionsföretagen hör inte till några andra stödsystem och därför hjälper detta stöd primärproduktionsföretag att klara sig och lindra likviditetsproblemen.

På vilka rättsliga grunder betalas detta?

Grunden för stödet är kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder under utbrottet av covid-19. Stödet betalas enligt statsunderstödslagen, med stöd av vilken jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om stödet. Stödet beviljas inom ramen för det anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet. Livsmedelsverket ordnar ansökan och betalar ut stödet.

Kan jag få det här stödet om jag inte har några arbetstagare för jordgubbsplockning i sommar?

Stödet är avsett för dem som har problem med produktmarknaderna på grund av covid-19-pandemin och de begränsningar som följer därav. Stödet är inte avsett för att täcka till exempel de förluster som följer av brist på utländsk eller inhemsk arbetskraft. Det beror alltså på om marknadsföringen eller leveransen av produkten är förhindrad och om det går att påvisa att det orsakat förluster som kan ligga till grund för betalningen av stödet.

Är det möjligt för pälsfarmer att söka detta stöd?

Jo, det är möjligt. Päls och levande djur räknas till primärproduktionen. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer naturligtvis om villkoren för stödet uppfylls.

Jag föder upp vildsvin och driver biodling. Kan jag söka stöd?

Du kan söka stöd. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer utifrån din ansökan om du annars är berättigad till stöd.

Jag är skogsägare. Kan jag få stöd?

Skogsbruket är inte primär jordbruksproduktion så skogsbruket ger inte rätt till detta stöd. Plantskolor är däremot primärproduktion även om man odlar skogsträd där. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer naturligtvis om villkoren för stödet uppfylls.

Är det möjligt att få temporärt stöd till primärproduktionsföretag och stöd till landsbygdsföretag samtidigt?

Det kan du tyvärr inte få. Du kan få någotdera om NTM-centralen beviljar det.

Jag har en gård på Åland. Jag säljer grönsaker direkt till restauranger och efterfrågan har minskat. Kan jag söka detta stöd?

Det kan du visst. NTM-centralen i Egentliga Finland behandlar de ansökningar som kommer från Åland.

Ansökan om stöd

Är det temporära stödet för primär jordbruksproduktion de minimis-stöd?

Nej, det är det inte. Stödet är statligt stöd på grund av ett temporärt undantag.

Hur påverkar övriga stöd som jag ansökt om detta stöd?

I ansökan anger du de övriga stöd som du fått. Kom ihåg att meddela alla stöd som du fått på grund av covid-19-pandemin. De övriga stöden överlappar i princip inte detta stöd och de övriga offentliga stöden på grund av covid-19 är inte avsedda för primärproduktionen. Närings-, trafik- och miljöcentralen gör en bedömning av andra stöd du eventuellt fått. Sedvanliga jordbruksstöd, lånegarantier eller utvecklingsstöd utesluter inte detta stöd. Stödet kumulerar i princip med annat statligt stöd som beviljats på grund av utbrottet av covid-19.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2020