Transportbidrag för mjölk

Livsmedelsverket kan bevilja transportstöd till mejerierna för helmjölk som samlats upp i området för nordligt stöd.

De kommunspecifika stödnivåerna fastställs årligen genom förordning av statsrådet. Mejerierna kan ansöka om understöd för det senast avslutade kalenderåret med blankett 286, senast på ett av Livsmedelsverket utsatt datum.