Distansförsäljning av trädgårdsväxter till konsumenter

Växtpass används i distansförsäljning av fleråriga trädgårdsväxter från och med den 1.1.2021

Från och med den 1.1.2021 ska fleråriga trädgårdsväxter åtföljas av växtpass då de levereras till kunder via distansförsäljning.

Med distanförsäljning avses här distansförsäljning till konsumenter sålunda, att växterna växterna levereras för att hämtas av konsumenten, till exempel på postkontoret eller annan upphämtningsplats, eller hos konsumentens hem. Om växterna hämtas i affären, räknas det inte som distansförsäljning i detta sammanhang.

Med fleråriga trädgårdsväxter avses här frukt-, bär-, prydnads- och grönsaksväxter (träd, buskar, perenner, klängväxter, fleråriga grönsaker etc.) för plantering på friland.

Kruk-, utplanterings- eller grönväxter behöver inte förses med växtpass i distansförsäljning till konsumenter, eftersom de inte utgör en likadan risk för spridning av skadegörare till naturen som frilandsväxter utgör. 

Växtpasset är en märkning i enlighet med EU-växtskyddsförordningen (2016/2031). Växtpasset används vanligen då växter säljs i parti, men även vid distansförsäljning till konsumenter. Dessutom bör  värdväxter av päronpest alltid vara försedda med ett växtpass, även vid försäljning i minuthandeln.

Växtpasset ger köparen grunduppgifterna om växtpartiet:

 • A. Växtartens botaniska namn (Släktnamn + artnamn)
 • B. Växtpassets utfärdares registerbeteckning (FI + registernumret)
 • C. Spårbarhetskoden för vissa växtarter
 • D. Ursprungsländer

Företaget, som utfärdar växtpasset, ger garanti om att det har utfört egenkontroll för växtpartiet och att man inte har konstaterat karantän- eller kvalitetsskadegörare i partiet.

Ett exempel på växtpass

Företag, som idkar distansförsäljning, registrerar sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister

Man registrerar sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister via e-tjänsten Touko. Du bör registrera dig, om ditt företag idkar handel med fleråriga trädgårdsväxter avsedda för frilandsplantering via distansförsäljning. Ett företag, som säljer kruk-, utplanterings- eller grönväxter, behöver inte registrera sig.

Ta reda på om företaget behöver utfärda växtpass själv

Innan man registrerar sig lönar det sig att ta reda på om företaget behöver utfärda växtpass själv. Det är möjligt att skaffa växter som är färdigt försedda med växtpass. Om varje växt, som man ämnar leverera vidare, redan är försedd med växtpass som utfärdats av den förra leverantören, får man leverera dem vidare med detta växtpass. Om växterna säljs förpackningsvis, bör varje förpackning vara försedd med ett växtpass. Då ska företaget som idkar distansförsäljning se till att alla växter eller förpackningar har ett växtpass då de levereras vidare. Växtpass som den förra leverantören har utfärdat får inte kopieras, utan växtpasset bör finnas färdigt på de växter eller förpackningar som levereras vidare.

Dessutom ska distansförsäljaren försäkra sig om att inga symptom på karantän- eller kvalitetsskadegörare förekommer på växterna och inte heller tecken på andra skadegörare i skadlig utsträckning. Distansförsäljaren sparar uppgifterna (t.ex. forsedlarna) om växterna som hen skaffat i tre år.

Om företaget, som idkar distandförsäljning, själv utfärdar växtpass, bör det också utföra egenkontroll av skadegörare, vilket omfattar bokföring av observationerna. Ett företag, som utfärdar växtpass, bör även följa de övriga skyldigheterna som gäller aktörer som utfärdar växtpass. För all partier som tagits emot och levererats bör uppgifterna från växtpassen sparas i tre år. Det här är viktigt för att kunna garantera växternas spårbarhet i fall att man vid ett senare skede upptäcker karantänskadegörare på dem. Företag som utfärdar växtpass inspekteras årligen och inspektionen är avgiftsbelagd. Företag som vill utfärda växtpass söker tillstånd till detta via e-tjänsten Touko i samband med sökande till registret.

Grunduppgifterna för växter som saluförs ska finnas för kunden att se

I distansförsäljning så som försäljning via webben eller med hjälp av en försäljningskatalog ska produktuppgifterna innehålla följande uppgifter som förutsätts i plantmateriallagstiftningen:

 • namnet på finska eller svenska samt det botaniska namnet (på artnivå alltid då det är möjligt)
 • sort
 • produktionsländerna
 • försäljarens eller odlarens namn
 • växtens storlek eller ålder
 • i fråga om containerplantor storleken på containern
 • i fråga om certifierade bruksplantor märkning för kvalitetsklassen

I webbhandeln eller i en försäljningskatalog behöver inte växtpassuppgifterna var synliga, men de får vara det. Växtpasset ska trots det följa med växterna till köparen.

Karantänskadegörare anmäls till Livsmedelverket

Ifall distansförsäljaren upptäcker symptom som syftar på karantänskadegörare, anmäls detta omedelbart till Livsmedelsverket (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

Symptom på kvalitetsskadegörare får inte heller förekomma på växter som saluförs. Kvalitetsskadegörare behöver dock inte anmälas till Livsmedelsverket, utan aktören ser själv till att växter som uppvisar symptom inte levereras vidare. Om det finns behov att bestämma vilken skadegörare det är fråga om, kan ett prov skickas till exempelvis Livsmedelsverkets laboratorium för växtskadegörare.

Läs mera om karantän- och kvalitetsskadegörarna:

Kontaktning

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 27.4.2021