ISPM 15 -företagare

Sortering:
Uppgifterna i tabellen kan sorteras enligt området för företagets verksamhetsställe samt enligt verksamhet. Med område avses ELY-centralernas områden.

Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på den grå rubrikraden. En liten pil framträder och visar i vilken riktningen uppgifterna i kolumnen är sorterade.

Behandling: värmebehandling av virke eller förpackningsmaterial (HT, Heat Treatment).

Tillverkning: företagaren tillverkar förpackningsmaterial av trä i enlighet med standarden ISPM 15.

Parti- och detaljförsäljning gäller företagare som har meddelat att de säljer produkter till utomstående. Om kryss saknas vid den här punkten, använder aktören märkningen endast i den egna exportverksamheten och säljer alltså inte förpackningsmaterial.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2019