Förekomst av flyghavre förhindrar eller begränsar utsädesproduktionen

Förekomst av flyghavre på en gård med utsädesproduktion påverkar alltid gårdens möjligheter att få producera utsäde. Flyghavre får aldrig förekomma i utsädesskörden.

Om flyghavre förekommer på ett jordbruksskifte på en gammal utsädesproduktionsgård (ett skifte under uppsikt) eller om en gård som ska börja producera utsäde har ett skifte i kommunens flyghavreregister: 

  • utsädesproduktion är tillåten för alla växtslag
  • utsädesproduktion får bedrivas på de övriga skiftena förutom skiftet som är under uppsikt.

Om flyghavre förekommer på två jordbruksskiften på en gammal utsädesproduktionsgård (två skiften under uppsikt) eller om en gård som ska börja producera utsäde har två skiften i kommunens flyghavreregister:

  • utsädesproduktion är tillåten för timotej, rödklöver, rybs och raps
  • utsädesproduktion får bedrivas på de övriga skiftena förutom skiftena som är under uppsikt.

Om flyghavre förekommer på tre jordbruksskiften på en gammal utsädesproduktionsgård (tre skiften under uppsikt) eller om en ny gård som ska börja producera utsäde har tre skiften i kommunens flyghavreregister:

  • utsädesproduktionen godkänns inte förrän minst ett skifte är fritt från flyghavre och avfört ur kommunens flyghavreregister.

Hur avförs ett skifte ur flyghavreregistret?

Odlaren begär i samband med stödansökan en flyghavrekontroll för hela basskiftet av kommunen. Skiftet avförs ur kommunens flyghavreregister om man inte under två på varandra följande somrar observerar flyghavre i samband med den officiella flyghavrekontrollen. Kommunen kontrollerar alltid hela basskiftet.

Jordbruksskiftet där flyghavre observerats kan avföras ur Livmedelsverkets uppsikt. Odlingsgranskaren gör då en flyghavrekontroll i samband med odlingsgranskningen.

Odlingsgranskaren eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan utföra flyghavrekontrollen då det är möjligt att observera flyghavreindivider som grott. Flyghavrekontrollen görs inte, om

  • det odlas havre, rybs, raps, senap, råg, kummin eller potatis på skiftet
  • skiftet är i träda eller vall, eller lider svårt av liggsäd
  • man har bekämpat flyghavre på skiftet med handplockning, bekämpningsmedel eller slåtter eller
  • andra odlingstekniska åtgärder förhindrar att flyghavre observeras.

Jag vill utvidga min utsädesproduktionsgård, men åkrarna som jag vill köpa eller arrendera är införda i kommunens flyghavreregister. Är det möjligt att utvidga gården?

Det är möjligt att utvidga gården. Om skiftena som kommer i odlarens besittning finns i kommunens flyghavreregister, kan man med undantagslov av Livmedelsverket avvika från det maximala antalet skiften under uppsikt. Beviljande av undantagslov förutsätter vägande skäl, såsom t.ex. anskaffning av nya områden som är avsedda för utsädesproduktion eller att odlarens lägenheter ligger mycket långt från varandra. Beviljande av undantagslov får dock inte orsaka risk för spridning av flyghavre.

Odlaren ansöker om undantagslov med en blankett, som finns på livmedelsverkets webbsidor. Odlaren bör i sin ansökan om undantagslov berätta hur han tänker fungera för att förhindra att flyghavren sprids till skörden som är avsedd till utsäde.

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2019