Automatisk provtagare

Med automatisk provtagning säkerställer man kvaliteten på utsädesförpackarens arbete. En automatisk provtagningsanordning ger på ett effektivt sätt jämna och representativa prover. Automatisk provtagning minskar förpackarens beroende av provtagaren och underlättar lagringen av partierna. Automatisk provtagning sänker även förpackarens kostnader eftersom kilometerersättningarna för provtagningen blir lägre, provtagaren kan besöka packeriet mera sällan och lagerutrymmena kan utnyttjas effektivare.

Installation och användning av automatisk provtagare

Då ett packeri har för avsikt att skaffa en automatisk provtagare, är det skäl för packeriet att underrätta Eviras utsädeskontrollenhet om sina planer före anskaffningen, allra senast före installationen. Före man börjar ta prover med en automatisk provtagare måste utsädesenheten godkänna anordningen och installationen av den.

Fordringar som ställs på automatiska provtagare

  1. Provet måste tas från hela utsädesflödet. 
  2. Frön får inte studsa ut ur provtagaren.
  3. Anordningen bör installeras genast före förpackningslinjen. Den automatiska provtagaren kan installeras t.ex. i våningen ovanför förpackningslinjen. Det är ändå bra om provet faller samma sträcka som det egentliga utsädet. Partiet får inte behandlas efter att provet är taget. 
  4. Anordningen bör vanligtvis installeras i ett vertikalt utsädesflöde. 
  5. En klocka måste installeras. Genom att justera klockan kan man ändra provtagningsfrekvensen. 
  6. Provet måste transporteras genom ett slutet rör till ett tillslutet plaströr. Det finns också uppsamlingsanordningar av karuselltyp, som kan tillslutas och låsas. 
  7. Den automatiska provtagaren, transportröret för provet samt klockan bör installeras så att de är lätta att justera, rengöra, underhålla och använda. Provtagaren måste enkelt kunna kontrollera den automatiska provtagarens funktion.
  8. Det får inte finnas ställen i provtagaren eller i transportröret där utsäde eller orenheter kan bli kvar.
  9. Om man gör förändringar i den automatiska provtagaren eller i transportrören för utsäde, ska förändringarna dokumenteras och förevisas för Eviras utsädeskontrollenhet och provtagaren. 
  10. I anslutning till den automatiska provtagaren finns en inställningstabell, av vilken det framgår hur ofta delproverna tas vid en viss flödeshastighet för utsädet.
Sidan har senast uppdaterats 29.3.2019