Utsädesodling och inledande av utsädesodling (förutom potatis)

En utsädesodlare producerar utsäde som marknadsförs till andra odlare. Man ställer därför fordringar på utsädesodlingen, med syfte är att garantera en sortäkta skörd med goda och kända tekniska egenskaper.

Inledande av utsädesproduktion

 Då en odlare planerar att inleda utsädesproduktion är det direkt skäl att fundera över 

 • en lämplig växtföljd för utsädesproduktionen
 • ett lämpligt art- och sortval för utsädesproduktionen på lägenheten
 • om flyghavresituationen på lägenheten medger att utsädesproduktion inleds
 • hur iordningställandet och förpackandet av skörden kan arrangeras
 • vilka marknadsföringsmöjligheter det finns för utsädet.

I allmänhet ingår odlaren ett odlingskontrakt för ett råparti med en förpackare eller en utsädesaffär, och anskaffningen av grundutsädet samt förpackandet och marknadsföringen av skörden är då på förpackarens/utsädesaffärens ansvar.

Om flyghavre förekommer på ett jordbruksskiften utsädesproduktion är tillåten för alla växtslag. Om flyghavre förekommer på två jordbruksskiften, utsädesproduktion är tillåten för timotej, rödklöver, rybs och raps. Mera information och flyghavrens inverkan på utsädesproduktionen finns på sidan Flyghavre vid utsädesproduktion.

Alla utsädesodlingar granskas

Vid odlingsgranskningen undersöker en av Livsmedelsverkets auktoriserad inspektör faktorer som påverkar skördens kvalitet

 • sortäktheten på basen av beståndets sortkännetecken
 • grundutsädesuppgifternas riktighet utgående från garantietiketten
 • förfrukterna enligt odlarens anmälan
 • avståndet till andra bestånd av samma art
 • odlingens sjukdomssituation på basen av sjuka individer som hittas
 • förekomsten av andra odlingsväxter, ogräsväxter och flyghavre.

Inspektören fungerar enligt Livsmedelsverkets anvisningar. Livsmedelsverket uppdaterar vid behov anvisningarna utgående från OECD:s direktiv samt gällande lagar och jord- och skogsbruksministeriets förordningar. OECD:s anvisningar hittas på OECD:s sidor med sökorden Seed Schemes.

Odlingsgranskningarna administreras och koordineras av Livmedelsverkets utsädesenhet, som också fattar beslut om godkännande eller förkastande av utsädesodlingen på basen av gällande författningar. Då beslutet fattas beaktar man odlingsgranskarens förslag och observationer samt resultaten av laboratorieundersökningarna och fältförsöksgranskningen.

Odlingsgranskningarna utförs av privata inspektörer och inspektörer i lantbruks-/hushållningssällskapens eller utsädesaffärernas tjänst. Inspektörerna auktoriseras av Livsmedelsverkets utsädesenhet.

Odlingsgranskarna upprätthåller sin yrkesskicklighet genom att delta i utbildningar och kompetensprover som arrangeras av utsädeskontrollenheten.

Granskningen är avgiftbelagd.