Vanliga frågor: COVID-19-coronavirusets inverkan på kontrollerna av växtproduktionen

Inspektionsförfarandena för växtproduktionen (växthälsa, utsäde, gödselfabrikat och flyghavre)  på grund av coronaviruset har uppdaterats. Inspektioner och kontroller görs mera omfattande utöver oundgängliga och brådskande till sådana kontrollbesök, där risken för att coronaviruset skulle spridas är liten.

Mera information i anslutning till coronaviruset finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Växthälsa

Livsmedelsverkets enhet för växthälsa betjänar sina kunder möjligast normalt med hänsyn till den lokala COVID-19 situationen. Granskningar görs vid behov per distans och vid granskning strävar man att minska på närkontakt till andra människor och långvarig vistelse på platsen. I verksamheten följs Livsmedelsverkets allmänna COVID-19 riktlinjer och växtgranskarna har tilldelats separata anvisningar. Växtinspektörer bär andningsskydd och håller ett avstånd på mer än två meter från andra personer på inspektionsplatsen.

Att beakta i vår service

Sundhetscertifikat levereras huvudsakligen från kontoret i Villmanstrand. Certifikaten kan vid behov avhämtas från kontoret i Helsingfors, med detta måste i god tid meddelas och komma överens om.

Kontaktinformation: kasvienvienti@ruokavirasto.fi

Kontaktuppgifter 

Gödselmedelstillsyn

Trots undantagssituationen på grund av coronaviruset fortsätter gödselmedelstillsynen så normalt som möjligt.  Kontrollerna utförs vid behov på distans och all onödig kontakt med människor och lång vistelse på platserna undviks.

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder också vid undantagsförhållanden och alla laboratorietjänster är tillgängliga.

Utsäde

Trots undantagsförhållandena sköts hela processen för certifiering av utsäde normalt inklusive laboratoriearbetet. Även sorttestning och fältförsök sker på sedvanligt sätt.

Utsädeshandelns marknadskontroll och flyghavretillsyn sker som dokumentkontroller eller genom distansförbindelse och dessutom sköts tillsynen enligt behov också på platsen.  

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2022