Vanliga frågor: COVID-19-coronavirusets inverkan på kontrollerna av växtproduktionen

I tillsynen över växtproduktionen görs endast oundgängliga och brådskande provtagningar och kontrollbesök. Det här gäller Livsmedelsverkets egna inspektörer, auktoriserade inspektörer och NTM-inspektörer.

Växtproduktionens oundgängliga och brådskande uppgifter

 • Växthälsa
  • Återkallelse i fall av växtskadegörare
  • Skötsel av situationer som gäller växtskadegörare 
  • Uppgörande av sundhetscertifikat och underskrift av dem
  • Importinspektioner
 • Exportinspektioner
 • Gödselmedelstillsyn: Importtillstånd
 • Utsädeskontroll: Hela certifieringsprocessen inklusive laboratoriet

Mera information i anslutning till coronaviruset finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Växthälsa

Livsmedelsverkets enhet för växthälsa betjänar sina kunder också i undantagsförhållanden genom att prioritera arbetsuppgifter (se förteckningen ovan). Undantagsförhållandena kan orsaka fördröjningar, men Livsmedelsverket informerar separat om kännbara avvikelser i tjänsten.

Export av växter

Sundhetscertifikat sänds för närvarande främst via enheten i Villmanstrand. Från enheten i Helsingfors går det vid behov att avhämta certifikat, men man måste komma överens om det i god tid på förhand.

Exportinspektioner görs vid behov, men det har blivit ändringar i inspektionspraxis för att förhindra spridning av sjukdomen och samtidigt skydda växtinspektörerna från eventuell smitta.

Kontaktuppgifter: kasvienvienti@ruokavirasto.fi

Import av växter

Den globala undantagssituationen till följd av coronaviruset har lett till att importförsändelser anländer vid tidpunkter och i mängder som det är svårare än förut att förutse. Våra växtinspektörer försöker ordna tidtabellen så bra som möjligt enligt importförsändelsernas ankomst, men när det gäller försändelser som inte blir skämda (bl.a. virke) ber vi er vara beredda på längre väntetider för att få inspektionen gjord.

Vi påminner om att andra importörer än de som importerar virke från Ryssland är skyldiga att skanna sundhetscertifikatet som bilaga till växtskyddsimportanmälan (CHED-PP) minst 1 dygn innan importförsändelsen anländer till gränsen.

Det har också blivit ändringar i importinspektionspraxis för att förhindra spridning av sjukdomen och samtidigt skydda växtinspektörerna från smitta.

Kontaktuppgifter 

Gödselmedelstillsyn

Trots undantagssituationen på grund av coronaviruset fortsätter gödselmedelstillsynen så normalt som möjligt. Livsmedelsverket har gett anvisningar om att myndigheterna vid undantagsförhållanden gör endast oundgängliga och brådskande inspektionsbesök. Det innebär att vi tills vidare har avbrutit inspektionsbesöken och provtagningen enligt kontrollplanen.

Tillstånd som är nödvändiga för verksamheten, såsom tillstånd för import och för att släppa ut produkter på marknaden, sköts genom dokumentkontroller och distansförbindelse.

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder också vid undantagsförhållanden och alla laboratorietjänster är tillgängliga.

Utsäde

Trots undantagsförhållandena sköts hela processen för certifiering av utsäde normalt inklusive laboratoriearbetet. Även sorttestning och fältförsök sker på sedvanligt sätt.

Utsädeshandelns marknadskontroll och flyghavretillsyn sker i regel som dokumentkontroller eller genom distansförbindelse.  

Sidan har senast uppdaterats 15.4.2020