Kontroller som ska göras i växtproduktionen från 14.5.2020

De kontrollanvisningar för växtproduktion (växthälsa, utsäde, gödselfabrikat och flyghavre) som getts på grund av coronaviruset har uppdaterats från 14.5.2020.

Kontrollerna har utökats så att de ska göras

  • utöver oundgängliga och brådskande kontroller
  • andra sådana kontroller där risken för spridning av coronaviruset är liten.

Förteckning över kontroller som ska göras i växtproduktionen

Växt-
produktionens
uppgift

NTM-centralerna

Auktoriserade inspektörer

Kommunens lantbruks­myndighet

Livsmedels­verket

Växthälsa och skogsodlings-
material

       

Återkallelse i fall av växtskadegörare

      X

Skötsel av fall som gäller växtskadegörare

  • anmälningar av växtskadegörare
  • bekämpning av växtskadegörare
  • åtgärdstillsyn
      X

Uppgörande av sundhetscertifikat och underskrift av dem

      X

Importkontroller

X X   X

Exportkontroller

X X   X

Exportberedskaps-
kontroller

ISPM15-sågverk och exportsågverk: Görs som distanskontroller enligt särskilda anvisningar

X     X

Exportberedskaps-
kontroller

Växthus: Exportberedskapsbehov finns för endast en odling.

X     X

Exportberedskaps-
kontroller

Plantskolor: Kartläggningar av skadegörare och provtagning av jord utomhus samt eventuellt i växthuset

 

X     X

Exportberedskaps-
kontroller

Potatisgårdar: Kartläggning av skadegörare och provtagning av jord på åkern utomhus

X X   X

Kartläggningar och
tillsyn över produktionsplats

Kartläggningar av potatiscystnematoder

 

X X   X

Kartläggningar och tillsyn över produktionsplats

Skogskartläggningar

X     X

Kartläggningar och tillsyn över produktionsplats

  • Kartläggningar av karantänskadegörare vid plantskolor
  • Kontroll av
    egenkontroll på distans vid perennplantskolor
X     X

Kartläggningar och tillsyn över produktionsplats

Kartläggning av fruktträdgårdar

X     X

Kartläggningar och tillsyn över produktionsplats

Kartläggningar av grönområden

X     X

Distanskontroll av
ISPM15-aktörer

      X

Kontroller av fröplantager
för skogsträd

      X

 Utsäde

       

Utsädescertifierings-
processen och till den hörande kontroller såsom provtagning av utsäde och odlingskontroller

  X   X

Syn vid utsädespackerier (särskilt nya packerier)

      X

Skötsel av angivelse om förseelse mot utsädeslagen, även eventuella besök på platsen (marknadskontroll av utsädeshandel)

X     X

Gödselfabrikat

       

Importtillstånd

      X

Provtagning i tillverkningskontrollen av gödselfabrikat. Organiska jordförbättringsmedel och odlingssubstrat alltså kompost, rötningsrester och mullprodukter prioriteras. I mån av möjlighet tas också prover av andra produktgrupper.

  X   X

Anläggningskontroller som Livsmedelsverket anser vara nödvändiga, till den del som kontrollen inte kan ske på distans.

  X   X

Tillsyn över gödselfabrikat i detalj- och partiaffärerna

X      

Om en inspektör av annan orsak besöker en produktionsplats, som lämpar sig också för provtagning av gödselmedel, kan prover av gödselmedel tas på samma gång (speciellt importerade gödselmedel)

X      

Flyghavre

       

Tillsyn över flyghavre i samband med tillsynen över åkerstöden

X      

Angivelser om förseelser i fråga om flyghavre

X X X X

Kontroller i anslutning till planer för bekämpning av flyghavre

X   X  

Kontroller av avsaknad av flyghavre

  X X  
Sidan har senast uppdaterats 27.5.2020