Examen som avlagts i ett tredjeland

Legitimation som veterinär i Finland med stöd av en examen som avlagts i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså i ett s.k. tredjeland, förutsätter i regel kompletterande studier och tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Denna huvudregel gäller examina som avlagts av såväl medborgare i EU- eller EES-stater som medborgare i stater utanför EU eller EES. Undantag från denna huvudregel finns dock.