Vaccination av nyfödda och unga djur

Innan nyfödda djur får råmjölk har de inga antikroppar i blodet, med undantag för katt, hund och gnagare. Också kattungar och hundvalpar får bara 5–10 procent av sina maternala antikroppar via moderkakan. Nyfödda djur måste inom 4–6 timmar efter födseln få tillräckligt (cirka 10 % av levande vikt) råmjölk för att antikropparna som den innehåller ska upptas genom tarmarna till blodomloppet och för att djuren ska få passivt skydd mot infektioner.

Genom vaccination av honan under dräktigheten kan man öka råmjölkens halt av antikroppar och i så fall borde den andra vaccinationen ges 2–4 veckor före förlossningstidpunkten. Det rekommenderas att man under dräktigheten bara använder sådana vaccin vars indikationer tillåter vaccination under dräktighet.

Maternala antikroppar

Det passiva skyddet som maternala antikroppar ger håller från några veckor till några månader beroende på infektioner och mängden antikroppar. Mängden maternala antikroppar kan variera stort till och med inom samma kull. I teorin står mängden antikroppar som fås från råmjölken i omvänd proportion till avkommans antal.

Maternala antikroppar nedbryts genom den normala proteinkatabolismen. När deras nivå sjunker kommer djuret in i ett skede där mängden antikroppar inte räcker till för att skydda mot infektioner, men då det fortfarande finns så mycket antikroppar att de hindrar eller stör en lyckad vaccination. Därför är det mycket svårt att hålla unga djur friska i en starkt kontaminerad miljö trots välplanerade vaccinationsprogram.

Unga djur borde i mån av möjlighet placeras i en miljö där infektionstrycket är så lågt som möjligt. Numera strävar man efter att utveckla vaccin vars funktion inte störs av maternala antikroppar. Maternala antikroppar inverkar systemiskt, därför störs inte exempelvis funktionen hos vaccinantigener som ges på slemhinnan av dem.

Vaccination av nyfödda djur som blivit utan råmjölk bör inledas så tidigt som möjligt, eftersom de inte har maternalt skydd mot infektioner. Vaccination av kattungar och hundvalpar kan inledas i 6–8 veckors ålder om det behövs på grund av det epidemiologiska läget eller av andra orsaker. Därefter förnyas vaccinationen med 3–4 veckors intervaller så att den sista injektionen av basvaccinationerna ges när de maternala antikropparna försvunnit i 12–16 veckors ålder.

Hos svin kan de maternala antikropparna mot vissa sjukdomsalstrare bevaras upp till 4–6 månaders ålder och hos andra produktionsdjur och hästar upp till 6–8 månaders ålder. Vid vaccination av unga djur bör man kontrollera tillverkarens uppgift om den lägsta ålder vid vilken vaccinets effekt och säkerhet har undersökts innan vaccinet ges.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018