Tidigare nyheter

Evira blir Livsmedelsverket från och med början av år 2019 (28.11.2018)

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhet överförs till Livsmedelsverket, som inrättas 1.1.2019. Livsmedelsverket bildas genom att slå samman Evira, Landsbygdsverket och en del av serviceenheterna för informationsteknik vid Lantmäteriverket.
Läs mera

Validering och verifiering inom livsmedelsmikrobiologin – metoder i användning (28.11.2018)

Under de senaste åren har vägledande standarder och guider getts ut till stöd för valideringen och verifieringen inom livsmedelsmikrobiologi. Dessa stöder idrifttagandet av metoder och påvisandet av kompetens. Idrifttagande av en metod vid ett laboratorium bygger på validering. Validering omfattar en referensundersökning mellan flera laboratorier, varför ett laboratorium som Evira godkänner sällan deltar i den egentliga valideringen.
Läs mera

Eviras trikinellaveckor: trikinundersökningskurs och kompetensundesökning 2018 (28.11.2018)

Trikinellaverksamheten vid referenslaboratoriet inom parasitologi har under flera år varit höstbetonad, och också i år ordnades kompetensundesökningen i slutet av oktober och trikinundersökningskursen den 7 och 8 november.

Till respektive laboratorium som deltog i kompetensundesökningen sändes fyra köttprov på 20 g, i vilka levande trikinellalarver som inkapslats i vårdcellen (3 och 5 st.) lagts till. Två prover var två så kallade negativa kontroller. Utöver referenslaboratoriet deltog 12 laboratorier i undersökningen och av dessa kunde 11 identifiera positiva prover korrekt. Alla laboratorier identifierade negativa prover på rätt sätt.
Läs mera

Referensundersökning av jordförbättringsmedel, våren 2018 (28.11.2018)

Eviras enheter för växtanalys och kemi ordnade tillsammans med SYKE en internationell referensmätning, där laboratorierna definierade ett jordförbättringsmedels mognadsgrad, fytotoxicitet och kemiska sammansättning. Sammanlagt var 96 % av resultaten godtagbara och deltagarna behärskade i regel väl definitionerna i fråga.
Läs mera

EU-referenslaboratorium VTEC/STEC – årsmöte 2018

I mötet redogjorde man bland annat för revideringsarbetet gällande standarden STEC ISO/TS 13136, vilket pågår för tillfället. Vid mötet behandlades också WHO:s nyligen färdigställda rapport över riskerna med STEC i livsmedel (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Rapporten betonar betydelsen av karakterisering av virulensgener i stället för serogrupper i riskbedömningen av STEC-livsmedelsfynd. Serogrupperna i en isolerad stam är dock ett viktigt tillägg i den epidemiologiska bakgrundsinformationen. Riskbedömningen av STEC-fynd har nu illustrerats i konkret form i en tabell över STEC-stammarnas egenskaper. Denna rapport tar också tydligt ställning till PCR-screening, då tolkningen av de preliminära resultaten av denna orsakat problem i många länder, också i Finland.

Närmare uppgifter: specialforskare Saija Hallanvuo, tfn 040 489 3448, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi
Läs mera

EU-referenslaboratorium Mykotoxiner och växttoxiner

EU:s Mykociner & växttoxiner-refernslaboratorium överfördes i mars 2018 till att lyda under RIKILT Wageningen (Nederländerna) och de ordnade år 2019 ett årsmöte för första gången. Det centrala temat var att kartlägga de nationella referenslaboratoriernas aktuella analysfärdighet, i synnerhet vad gäller växttoxinnalays. Växttoxiner har nyligen lagts till EU-referenslaboratoriets ansvarsområde. Vad gäller dessa är uppgiftsfältet brett och i detta skede är det svårt att bedöma tydliga prioriterade områden. Lagstiftningsändringarna låter fortfarande vänta på sig, och inga större revideringar har kommit fram.

Närmare uppgifter: Specialforskare Marjo Kolmonen, tfn 050 569 5477, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi

EU-referenslaboratoriernas årsmöten

Ändringar i EU-referenslaboratorierna: Tungmetallanalys och typföreningar

EU-referenslaboratoriet CEFAO:s verksamhet upphör i Rom 31.12.2018 och överförs från början av år 2019 till Danmark till EURL-MN. Två referenslaboratorier har verkat inom tungmetallområdet: i Rom inom området för livsmedel av animaliskt ursprung (EURL-CEFAO) och i Belgien inom området för icke-animaliska livsmedel och foder och vild fisk (EURL-HM). Romlaboratoriet, ISS (= Istituto Superiore di Sanita), har verkat som EU-RL i 25 år och en viktig uppgift har varit att ordna referensomgångar (PT).
Läs mera

 

Sidan har senast uppdaterats 1.8.2019