Eviras trikinellaveckor: trikinundersökningskurs och kompetensundesökning 2018

Trikinellaverksamheten vid referenslaboratoriet inom parasitologi har under flera år varit höstbetonad, och också i år ordnades kompetensundesökningen i slutet av oktober och trikinundersökningskursen den 7 och 8 november.

Till respektive laboratorium som deltog i kompetensundesökningen sändes fyra köttprov på 20 g, i vilka levande trikinellalarver som inkapslats i vårdcellen (3 och 5 st.) lagts till. Två prover var två så kallade negativa kontroller. Utöver referenslaboratoriet deltog 12 laboratorier i undersökningen och av dessa kunde 11 identifiera positiva prover korrekt. Alla laboratorier identifierade negativa prover på rätt sätt.

I snitt hittade laboratorierna 2,1 och 4,1 larver i de positiva proverna (tillagda larver 3 och 5 st.).  Ett nytt prov ordnades för det icke-godkända laboratoriet, som utförde provet på godkänt sätt. Alla laboratoriers smältningsrester fanns uppenbarligen inom godkända gränser.

Ett laboratorium svarade för sent och meddelade arbetsbrådska som orsak. Företrädaren för laboratoriet klagade också på tidpunkten då julskinkeslakten var som livligast och föreslog att referensundersökningen ordnas i början av året då det är lugnare. Det försenade svaret var i övrigt godtagbart, varför det godkändes. Eftersom avsikten inte alls är att skada näringsverksamheten, försöker vi i referenslaboratoriet i mån av möjlighet ordna nästa års referensundersökning i början av året.

Trikinundersökningskurser har ordnats i allmänhet en gång per år enligt efterfrågan. Denna gång hade kursen sju deltagare. Årets kurs var den första trikinundersökningskursen genom tiderna där utgångspunkten för planeringen utgjordes av LEAN-principen. Under kursen behandlades trikinellabiologi och eventuella konsekvenser av trikinellasmittan för människor. Överinspektör Paula Hietanen från Eviras enhet Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet i Helsingfors var på plats i Uleåborg för att berätta om lagstiftningen om trikinundersökningar, vilket kursdeltagarna uppskattade stort, eftersom det är enklare att diskutera ansikte mot ansikte än över videoförbindelse. Största delen av kurstiden användes för praktiska laboratorieundersökningar. Många kursdeltagare såg levande trikinellalarver för första gången.

Eftersom alla kursdeltagare inte satt sig in i trikinundersökningsprovtagning från slaktkroppen under sin praktik, önskade de detta och en illustrerande presentation av diafragmapelarnas placering till exempel i en form av en film.

Närmare uppgifter forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 044 561 6491, antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2019