Referensundersökning av jordförbättringsmedel, våren 2018

Eviras enheter för växtanalys och kemi ordnade tillsammans med SYKE en internationell referensmätning, där laboratorierna definierade ett jordförbättringsmedels mognadsgrad, fytotoxicitet och kemiska sammansättning. Sammanlagt var 96 % av resultaten godtagbara och deltagarna behärskade i regel väl definitionerna i fråga.

Evira genomförde tillsammans med Proftest SYKE en referensmätning av ett jordförbättringsmedels mognadsgrad, fytotoxicitet och kemiska sammansättning i maj 2018. Sammanlagt 11 deltagare deltog i referensmätningen, av vilka åtta var från Finland.

Utifrån prover från grönt avfall och slamkomposter analyserade deltagarna sammanlagt 14 teststorheter, såsom fytotoxicitet, koldioxidproduktion, torrvikt, pH, elkonduktivitet och halten av organiska ämnen i proverna. Som referensvärde för teststorheten användes medelvärdet av de resultat som deltagarna meddelade. Deltagarnas framgång mättes utifrån z-värdet och målspridningen fastställdes utifrån referensresultatets spridning.

Utifrån resultaten behärskade deltagarna definitionerna i fråga i regel på bra sätt. Sammanlagt 96 % av resultaten var godtagbara, då en avvikelse på 1 pH-enhet tilläts i pH-definitionen och en avvikelse på 25–80 % från referensvärdet vad gäller övriga definitioner. Utifrån resultaten konstaterades det att det finns ett behov av närmare anvisningar om de förfaranden som påverkar resultaten, såsom sättet att anmäla resultat och användningen av beräkningsformler. Harmoniseringen av praxis borde fortsättas genom att erbjuda utbildning och genom att uppdatera de nuvarande anvisningarna med sådana detaljer som kan påverka resultaten.

Proftest SYKE bidrar gärna med sin expertis i genomförandet av referensmätningar. Intresserade kan var i kontakt med specialforskare Katarina Björklöf, tfn 0295 251 086, katarina.bjorklof@ymparisto.fi.

Ta del av rapporten: Interlaboratory Comparison Test 15/2018 Soil improver maturity test (pdf)

Närmare uppgifter: specialforskare Liisa Maunuksela, tfn 0400 256 097, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2019