Ackreditering av metoder för offentlig kontroll

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och andra offentliga åtgärder och dess tillämpningsområde omfattar livsmedel, foder, djurhälsa och -välbefinnande, växthälsa och växtskyddsmedel. Förordningen ersätter den nuvarande kontrollförordningen EU 882/2004 och den börjar, vad gäller de artiklar som gäller laboratorier, tillämpas i regel 14.12.2019.

Den nya kontrollförordningen kräver att laboratorierna i ackrediteringen inkluderar alla analysmetoder och väsentliga matriser vilka används för alla prover som omfattas av den offentliga kontrollen. Med andra ord ska ett laboratorium från och med 15.12.2019 som ett ackrediterat laboratorium ge myndighetsklienter resultat av alla myndighetsprov som omfattas av förordningens tillämpningsområde (bl.a. livsmedelstillsyn enligt planen, fodertillsyn, matförgiftningsprover, projektprover). Olika provmatriser, till exempel ytrenhetsprover, ska i fortsättningen valideras och beaktas i ackrediteringen på så sätt att alla resultat kan ges i ackrediterad form till kunderna. Vid ackreditering av metoder inom offentlig kontroll är det möjligt att utnyttja bland annat anpassningsbara ackrediteringar.

Ändringarna inom standardiseringssektorn påverkar i fortsättningen ackrediteringen av metoderna. Av standardmetoder som är nya eller föremål för revidering förutsätts för närvarande validering som utförs inom ramen för standardiseringen (referensundersökningar mellan laboratorier) innan de ges ut. ISO 16140-standardserien, som är föremål för revidering, kommer å sin sida att styra på så sätt att ett laboratorium kan verifiera enbart validerade metoder. Allt detta kommer i fortsättningen att vara till nytta för laboratorier som använder standardmetoder, då de kan ta i bruk en ny metod genom att utföra enbart en verifiering i enlighet med de harmoniserade anvisningarna. På samma gång innebär detta att det blir svårare att ackreditera en standardmetod som saknar ackreditering, och detta kräver mödosam validering av metoden eller deltagande i sådan av laboratoriet. Inom standardiseringssektorn planeras dock en lång övergångstid för valideringskravet för alla metoder (ca 5 år från den planerade tidpunkten för färdigställandet av standardserien ISO 16140 från och med 2019–2020),för att undvika att de laboratorier som använder standardmetoder själva behöver göra enskilda valideringar.

Närmare uppgifter överinspektör Taija Rissanen, tfn 0295 204 931, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2019