Ändringar i tillåtna metoder, provtyper och datainsamling inom programmet för tillsyn och uppföljning av zoonoser

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med en reform av lagstiftningen med anknytning till zoonoser, som ett led i totalreformerna av livsmedelslagen och lagen om djursjukdomar. Den nya zoonosförordningen är en del av en helhet av förordningar med anknytning till totalreformen av livsmedelslagen och den träder i kraft den 21 april 2021. Reformen sammanslår gamla zoonosspecifika förordningar (salmonellakontroll, kontroll av campylobakter hos broilrar och uppföljning av STEC-bakterier hos nötkreatur) i en gemensam förordning.

Förordningen innehåller bestämmelser om bland annat de metoder som används i undersökningen av zoonoser. Enligt förslaget tillåts användningen av alternativa undersökningsmetoder som validerats på ett ändamålsenligt sätt mot en referensmetod i salmonella-, campylobakterie- och STEC-undersökningar. Förordningen innehåller också bestämmelser om undersökningslaboratoriernas skyldighet att skicka forskningsdata, prover och stammar till Livsmedelsverket. Skyldigheten att informera ska utvidgas till att gälla ytstrykprov från slaktkroppar av små idisslare och hästar som undersöks för salmonella och nackskinnsprov från broiler som undersöks för campylobakterier samt som det ser ut just nu även metoden för analys av prover inom programmet för tillsyn och uppföljning. Provtyper vid slakterier inom programmet för kontroll av salmonella ändras och STEC-programmet ersätter det nuvarande EHEC-programmet.

På grund av dessa ändringar uppdateras Patogenix-systemet med avsikt att beakta de nya behoven för datainsamling. Till exempel blanketten för månatliga anmälningar inom programmet för kontroll av salmonella ändras så att den motsvarar de nya provtyperna. Den gamla blanketten kan användas fram till att den nya blanketten tas i bruk. Vi informerar separat när den nya blanketten tas i bruk samt ger anvisningar. Datainsamling av STEC-prov enligt den nya förordningen kommer också att genomföras i Patogenix-systemet. Laboratorierna informeras separat även om detta.

Remissen för livsmedelsprov (prov från slakterier och styckerier) inom programmet för kontroll av salmonella har uppdaterats för att återspegla de nya behoven. Remissen finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information:

Överinspektör Paula Hietanen, Livsmedelsverket, tfn +358 50 596 9637, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2021