Ändringar i undersökningen av zoonoser

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med en reform av lagstiftningen med anknytning till zoonoser, som ett led i totalreformerna av livsmedelslagen och lagen om djursjukdomar. Förslaget till en ny zoonosförordning ingår i förslaget till förordning med anknytning till totalreformen av livsmedelslagen. I reformen kombineras de tidigare separata förordningarna om olika zoonoser till en enda gemensam förordning. I den nya förordningen samlas bestämmelser som gäller nötkreatur, svin, höns och kalkoner samt salmonellaövervakning av livsmedelslokaler, liksom också bestämmelser om tillsyn över campylobakterier hos broiler och STEC-bakterier hos nötkreatur.

Avsikten är att förordningen ska innehålla bestämmelser om bland annat de metoder som används i undersökningen av zoonoser. Enligt förslaget tillåts användningen av alternativa undersökningsmetoder som validerats på ett ändamålsenligt sätt mot en referensmetod i salmonella-, campylobakterie- och STEC-undersökningar. Förordningen ska också innehålla bestämmelser om undersökningslaboratoriernas skyldighet att skicka forskningsdata, prover och stammar till Livsmedelsverket. Skyldigheten att informera ska utvidgas till att gälla ytstrykprov från slaktkroppar av små idisslare och hästar som undersöks för salmonella samt nackskinnsprov från broiler som undersöks för campylobakterier.

Förslagen till förordning med anknytning till totalreformen av livsmedelslagen och den begäran om utlåtande som gäller dessa finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats https://mmm.fi/lausunnolla. Laboratorierna har också möjlighet att ge sitt utlåtande om förslagen till förordning till ministeriet före 10.1.2021.

Mer information: överinspektör Paula Hietanen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2020