Anmälan till Livsmedelsverket om livsmedelsundersökningar 2022

Ett laboratorium som godkänts enligt 36 § i livsmedelslagen (297/2021) och 13 § i laboratorieförordningen (VNa 152/2015) ska på Livsmedelsverkets begäran tillställa verket ett sammandrag av utförda undersökningar och deras resultat. Anmälningsskyldigheten gäller myndighetsprov och i livsmedelsbestämmelserna förutsatta prov som hör till egenkontrollen. Utlämnandet av uppgifter är lagenligt.

Livsmedelsverket uppmanar godkända livsmedelslaboratorier att årligen meddela varje livsmedelsgrupps analysmängder för salmonella, EHEC-bakterier, campylobacter, listeria och patogena yersinier med resultat.

Undersökningar inom programmet för salmonellakontroll (salmonellaprov som tagits från djurhållningsplatser, slakterier och andra anläggningar inom köttsektorn) ska dock inte lämnas in i detta sammanhang; för dessa undersökningar finns en särskild månadsdeklarationsblankett i Patogenix. Resultaten från laboratorierna har bland annat använts för allmän övervakning av förekomsten av patogener, epidemiutredningar, identifiering av potentiella dolda risker och riskbedömning. Ert värdefulla arbete kommer alltså att utnyttjas i större utsträckning på nationell nivå.

Uppgifterna och resultaten av de egenkontrollprov som undersökts 2022 levereras till Livsmedelsverket i vanlig ordning med Patogenix-programmet. Uppgifterna om de myndighetsprover som undersökts år 2022 ska skickas till Livsmedelsverket via Patogenix-programmet, om inte laboratoriet använder elektronisk dataöverföring av livsmedelsprov till det centrala kontrollsystemet (VATI). Patogenix adress är: https://service2.evira.se/patogenix. Om laboratoriet har lämnat uppgifter om livsmedelsproven hela året 2022 behöver uppgifterna om myndighetsprov inte längre lämnas via Patogenix.

Uppdatering av aktuella data via Patogenix-gränssnittet är det mest rekommenderade alternativet. Användargränssnittet gör det också möjligt att göra en så kallad massuppdatering genom att i ett indatafönster ange styckeantalet, vilket gör att programmet kopierar samma antal liknande resultat. Om laboratorierna så önskar kan de skicka de begärda analysmängderna med resultaten till Livsmedelsverket även i tabellform (som csv-fil). Livsmedelsverket för in överförda filer i Patogenix-systemet två gånger om året, på våren och hösten. Om ni sänder data i filformat ombeds laboratoriet beakta ytterligare anvisningar om förfarandet. Ytterligare anvisningar om csv-filens bildande och innehåll finns på adressen https://www.livsmedelsverket.se/laboratorietjänster/livsmedelsverkets-godtagna-laboratorier/godtagna-laboratorie-skyldigheter/ 

För mer information, kontakta: zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi 

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2023