Import av mikrobiologiska prover som beställs till laboratorier för jämförande test kan kräva tillstånd

Mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar samt odlingar, vävnader, sekret och motsvarande produkter som innehåller sådana mikrober och parasiter får sändas till Finland från en annan medlemsstat endast med tillstånd av Livsmedelsverket (lagen om djursjukdomar 63 §). Produkterna som importeras får inte medföra risk för spridning av djursjukdomar. Kravet gäller i regel också referensprover som beställs från utlandet för att användas i provningsjämförelser. 

Flera godkända laboratorier deltar regelbundet i prestationsprov som ordnas av utländska aktörer och där proverna innehåller t.ex. mikrober som orsakar anmälningspliktiga djursjukdomar. Livsmedelsverket har angett som princip att godkända laboratorier inte behöver ansöka om importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar när de beställer referensprover hos sådana arrangörer av provningsjämförelser som är belägna i EU- eller EES-länder och när proverna innehåller följande mikrober som orsakar anmälningspliktiga djursjukdomar:

  • STEC
  • Listeria
  • Campylobacter
  • Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotuberculosis

Laboratoriet ska emellertid förvissa sig om att proverna har förpackats på behörigt sätt och att de hanteras, förvaras och förstörs så att spridning av sjukdom förhindras.

Kontrollera hos Livsmedelsverket om importtillstånd behövs, innan du beställer referensprover från utlandet

När det gäller referensprover som innehåller andra mikrober än de ovannämnda ska man alltid kontakta Livsmedelsverket för att ta reda på om importtillstånd behövs, innan prover beställs från länder som hör till EU:s inre marknad. Behovet av tillstånd ska kontrolleras också bland annat om provet innehåller parasiter som orsakar en djursjukdom, om laboratoriet inte har godkänts av Livsmedelsverket eller om proverna beställs från ett tredjeland.

Importtillstånd beviljas på ansökan. I ansökan ska man ange aktörens kontaktuppgifter och uppgifter om den produkt som avses bli beställd och som innehåller en mikrob som orsakar djursjukdom. Till ansökan ska man foga en beskrivning av den verksamhet med tanke på vilken man avser att beställa produkterna till Finland och en redogörelse för åtgärderna för att förhindra risken att djursjukdomar sprids.

I och med en reform av lagen om djursjukdomar är ändringar av tillståndsförfarandena att vänta år 2021. Hanteringen av sjukdomsalstrare i laboratorier och förflyttningar av dem inom EU kommer sannolikt att gälla närmast patogener som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas.

Du kan läsa mer om importtillstånd på Livsmedelsverkets webbplats:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/

Ytterligare upplysningar:

Import från den inre marknaden: Överinspektör Virva Valle, tfn 0404893359, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Import från tredjeländer: Irina Kenner, tfn 040 809 4009, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2019