Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket

Enligt 40 § livsmedelslagen (23/2006) och 13 § laboratorieförordningen (SRf 152/2015) ska ett godkänt laboratorium på Livsmedelsverkets begäran leverera ett sammandrag till verket av undersökningarna man utfört och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Lämnandet av uppgifterna är lagstadgat.

Livsmedelsverket ber de godkända laboratorierna årligen för enskilda livsmedelskategoriers del inrapportera antalet analyser med avseende på salmonella, EHEC -bakterier, campylobakter, listeria och patogen yersinia och resultaten av dessa analyser. Undersökningar inom salmonellaövervakningsprogrammet (om salmonellaprover vid djurhållningsplatser samt slakterier och övriga anstalter inom köttbranschen) lämnas dock inte in i samband med detta; för dem finns en separat månadsanmälningsblankett i Patogenix.  Resultaten har utnyttjats bl.a. för allmän uppföljning av förekomsten av patogener, för utredning av epidemier, för identifiering av eventuella latenta risker och för riskvärderingar. Det värdefulla arbetet ni gör utnyttjas således också på bredare front på riksnivå.

Resultat av egenkontrollprov från året 2019 rapporteras till Livsmedelsverket med Patogenix-programmet på samma sätt som föregående år. Resultat av myndighetsprov från året 2019 rapporteras till Livsmedelsverket med Patogenix om laboratoriet har inte elektronisk dataöverföring av analysresultat i bruk (VATI). Adressen till Patogenix är: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Om laboratoriet har lämnat in uppgifter om livsmedelsprover i VATI under hela 2019 behöver uppgifterna inte lämnas in på nytt.

Laboratorierna kan om de så vill sända resultaten till Livsmedelsverket även i tabellformat (.csv-dokument). Mer information om detta: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi

Om nya användaridentifikationer eller identifikationer som ersätter eventuella bortkomna identifikationer kan man be från Livsmedelsverket: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi.

Tack till alla laboratorier som redan inrapporterat uppgifterna! Resultat från året 2019 kan inrapporteras ännu fram till 31.3.2020.

Du vill väl hjälpa oss att utnyttja dina analysresultat vid styrning och planering av tillsynen!

Mer information:

Överinspektör Annika Pihlajasaari, sektionen för livsmedelsmikrobiologi, tfn 029 530 4271 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2020