Kraven på trikinlaboratorier ändrar i december 2019

Köttbesiktningen av gris, häst och vilt som äter kött omfattar en laboratorieundersökning av trikinparasiter (Trichinella spiralis och andra Trichinella-arter). Trikinundersökningar är myndighetsundersökningar, som ska göras vid ackrediterade laboratorier. Den tillfälliga dispensen från ackrediteringskravet för myndighetslaboratorier vilket beviljats i EU-lagstiftningen för laboratorier som utför trikinundersökningar i anslutning till slakterier håller på att bli permanent i och med EU:s nya kontrollförordningen EU 2017/625 i december 2019. På samma gång träder kravet på att i ackrediteringen för ackrediterade myndighetslaboratorier inkludera alla metoder som används för officiell kontroll, också trikinundersökningar,(se den separata artikeln om ackreditering av metoder).

I Finland finns det för tillfället 14 godkända laboratorier som gör trikinundersökningar. Av dessa saknar fem ackrediteringar. Godkännandena av icke-ackrediterade trikinlaboratorier är i kraft fram till slutet av år 2019.

Utnämning av laboratorier och laboratoriernas skyldigheter

Kraven på icke-ackrediterade trikinlaboratorier bevaras så gott som oförändrade i den nya kontrollförordningen. Evira kan från och med början av år 2020 utse ett icke-ackrediterat laboratorium som finns i Finland till ett officiellt laboratorium under följande förutsättningar:

  • laboratoriets enda uppgift är att påvisa att det finns trikin i kött,
  • laboratoriet använder metoder enligt förordningen EU 2015/1375 för att påvisa förekomst av trikin,
  • laboratoriet påvisar förekomsten av trikin under övervakning av Evira eller ett sådant utsett laboratorium som har en ackrediterad trikinmetod och
  • laboratoriet deltar regelbundet och med framgång i referensundersökningar.

Också laboratorier som saknar ackreditering ska ha ett skriftligt kvalitetssystem, som beskriver bland annat lokalerna, anordningarna, personalen, behandlingen av prover, testningen och bokföringen. Den personal som utför trikinundersökningar ska också i fortsättningen avlägga den trikinkurs om Evira ordnar och vid behov delta i träningen.

Utnämningen av laboratorium motsvarar det nuvarande godkännandet av ett laboratorium och sker på ansökan. Ett administrativt beslut ges om utnämningen. Evira är i kontakt med trikinlaboratorier som saknar ackrediteringar under år 2019 och meddelar hur laboratoriet borde förfara för att godkännandet ska förlängas från och med början av år 2020.

Närmare uppgifter överinspektör Taija Rissanen, tfn 0295 204 931, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2019