Kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för kemiska analysmetoder för hushållsvatten ska lämnas in till Livsmedelsverket utan dröjsmål

Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för de kemiska analysmetoderna. Senast vid ingången av 2020 ska de kemiska analysmetoderna uppfylla förordningens krav angående kvantifieringsgräns och mätosäkerhet. Om kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för de kemiska metoderna har lämnats in till Livsmedelsverket redan tidigare, behöver laboratoriet inte göra någonting. Livsmedelsverket skickade i juni en e-postpåminnelse om saken till de laboratorier som ännu inte har meddelat en del av uppgifterna eller några som helst uppgifter.

Kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för de kemiska metoderna ska lämnas in senast 31.10.2019 på en ansökningsblankett som Livsmedelsverket har utarbetat. Blanketten upptar färdiga rader för varje variabel och rutor där de uppgifter som krävs beträffande analysmetoden ska anges. Blanketten finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Sådana kemiska hushållsvattenmetoder vars förenlighet med kraven i förordning 1352/2015 inte har säkerställts vid Livsmedelsverket senast 31.12.2019 kan från och med ingången av 2020 inte användas för analysering av prov med anknytning till myndighetsövervakning. 

Ytterligare upplysningar:

Krav på kemiska hushållsvattenmetoder:
Heli Laasonen, överinspektör, heli.laasonen@valvira.fi, tfn 0295 209 631Sidan har senast uppdaterats 27.8.2019