Sändande av information om undersökningarna av djursjukdomar från 2018

Lagen om djursjukdomar (441/2013, 82 §) förutsätter att laboratorierna som undersöker djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas sänder information till Livsmedelsverket om proverna man analyserat. Denna skyldighet att samla in information gäller andra prover än de prover, som analyserats inom ramen för kontrollprogram (såsom salmonella, campylobacter, EHEC). Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Tack till laboratorierna som redan skickat in informationen om undersökningarna år 2018!

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes sända information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Följande information om proverna ska ges enligt djurgrupp:

  • antalet prover som analyserats
  • analysmetod som använts
  • resultaten av undersökningarna (antalet positiva).

Undersökningsinformation ska ges om de djursjukdomar, som räknats upp i jord- och skogsbruksministeriets förordningar 843/2013 (se även: ändringar) och 1010/2013 (se även: ändringar). Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar.

I fråga om trikinprover av vildsvin och björnar ber vi vänligen att ni i mån av möjlighet fogar följande provspecifika tilläggsuppgifter till årsanmälan. Uppgifterna behövs vid Livsmedelsverket för EFSA-rapporteringen i anslutning till den allvarliga djursjukdomssituation (ASF) som råder i våra närområden:

  • Har provet kommit från ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning? (Köttbesiktning)
  • Är det frågan om ett hägnat vildsvin eller ett viltlevande vildsvin? Har vildsvinet dödats vid jakt?
  • Är det frågan om en björn som dödats vid jakt?

Informationen kan sändas till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2019.

Mer information ger: Överinspektör Taija Rissanen, tfn 029 530 4136, taija.rissanen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2019