Leverans av information till Ruokavirasto om undersökningarna av djursjukdomar

Lagen om djursjukdomar (76/2021, 66 §) förutsätter att laboratorierna som undersöker förtecknade sjukdomar och andra anmälningspliktiga djursjukdomar lämnar Livsmedelsverket uppgifter om antalet prover som analyserats samt om resultaten av analyserna enligt djurgrupp. Denna skyldighet gäller andra prover än de prover som analyserats inom ramen för kontrollprogram (såsom salmonella, campylobacter, STEC). Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. 

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar (i praktiken djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar) ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts under föregående år. Om proverna ska levereras följande information enligt djurgrupp:

  • antalet prover som analyserats
  • använd analysmetod
  • resultaten av undersökningarna (antalet positiva).

Undersökningsinformation ska levereras om de djursjukdomar, som räknats upp i jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar.

I fråga om trikinprover av vildsvin och björnar ber vi vänligen att ni i mån av möjlighet fogar följande provspecifika tilläggsuppgifter till årsanmälan. Uppgifterna behövs vid Livsmedelsverket för EFSA-rapporteringen.

  • Är det frågan om ett hägnat vildsvin eller ett viltlevande vildsvin?
  • Har provet kommit från ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning? (=officiell köttbesiktning)
  • Rör det sig om en besiktning som jägaren/djurkroppens ägare låtit göra? (=ej officiell köttbesiktning)
  • Annan eventuell orsak till besiktningen (t.ex. vetenskaplig undersökning)

Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot(at)ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av nästa års mars.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 325/2021 om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar

Mer information ger:

Taija Rissanen, Ruokavirasto, taija.rissanen(at)ruokavirasto.fi, tfn 0295 204 931

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2023