Leverans av information till Ruokavirasto om undersökningarna av djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas

Lagen om djursjukdomar (441/2013, 82 §) förutsätter att laboratorierna som undersöker djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas levererar information till Livsmedelsverket om proverna man analyserat. Denna skyldighet att samla in information gäller andra prover än de prover som analyserats inom ramen för kontrollprogram (såsom salmonella, campylobacter, EHEC). Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Tack till laboratorierna som redan levererat informationen om undersökningarna år 2020!

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Om proverna ska levereras följande information enligt djurgrupp:

  • antalet prover som analyserats
  • använd analysmetod
  • resultaten av undersökningarna (antalet positiva).

Undersökningsinformation ska levereras om de djursjukdomar, som räknats upp i jord- och skogsbruksministeriets förordningar 843/2013 och 1010/2013 (se länkarna nedan). Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar.

I fråga om trikinprover av vildsvin och björnar ber vi vänligen att ni i mån av möjlighet fogar följande provspecifika tilläggsuppgifter till årsanmälan. Uppgifterna behövs vid Livsmedelsverket för EFSA-rapporteringen.

  • Är det frågan om ett hägnat vildsvin eller ett viltlevande vildsvin?
  • Har provet kommit från ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning? (=officiell köttbesiktning)
  • Rör det sig om en besiktning som jägaren/djurkroppens ägare låtit göra? (=ej officiell köttbesiktning)
  • Annan eventuell orsak till besiktningen (t.ex. vetenskaplig undersökning)

Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2021.

Djursjukdomar som ska bekämpas JSMf 843/2013, ändringar: 809/2014, 111/2015, 1271/2015, 606/2016

Djursjukdomar som ska anmälas JSMf 1010/2013, ändringar 808/2014, 605/2016

Mer information ger:

Taija Rissanen, Ruokavirasto, taija.rissanen@ruokavirasto.fi, tfn 0295 204 931

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2021